เนื้อเพลง That Ain’t Gangsta คำอ่านไทย 50 Cent

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
How you gonna take this? like a Man or a b*tch?
(ฮาว ยู กอนนะ เท้ค ดิส ไล๊ค เก แมน ออ รา บี *tch)
you gon’ get it on n*gga or you gon’ snitch?
(ยู ก็อน เก็ท ดิธ ออน เอ็น *gga ออ ยู ก็อน สนิดชฺ)
I represent n*ggas in the hood gettin’ rich
(ไอ รีเพรสเซ่นท เอ็น *ggas ซิน เดอะ ฮุด เกดดิน ริ๊ช)
man, I stack chips and I unload clips
(แมน , ไอ ซแท็ค ชิพ แซน ดาย อันโลด คลิพ)
after 3 Summers in the joint I thought life was hard
(แอ๊ฟเท่อร 3 ซั๊มเม่อร์ ซิน เดอะ จอยนท ไอ ธอท ไล๊ฟ วอส ฮาร์ด)
some n*ggas started fightin’, some n*ggas found God
(ซัม เอ็น *ggas สท๊าร์ท ไฟท์ดิน , ซัม เอ็น *ggas เฟานด ก๊อด)
you know me, started sellin’ leek in the yard
(ยู โนว์ มี , สท๊าร์ท เซลลิน ลีค อิน เดอะ ย๊าร์ด)
yo, I ran into n*ggas who used to have Hummers
(โย , ไอ แร็น อิ๊นทู เอ็น *ggas ฮู ยู๊ส ทู แฮ็ฝ ฮัมเมอร์)
big as Hell in the joint wearin’ ’86 numbers
(บิ๊ก แอส เฮ็ลล อิน เดอะ จอยนท เวียริน 86 นั๊มเบ้อร์)
damm Dog, you been in here that long?
(damm ด้อกก , ยู บีน อิน เฮียร แดท ลอง)
you could think that, but say that and yo’ ass is dead wrong
(ยู เคิด ทริ๊งค แดท , บั๊ท เซย์ แดท แอนด์ โย อาซ ซิส เด้ด รอง)
a convo is only three words, ” yo whattup ”
(อะ convo อีส โอ๊นลี่ ทรี เวิร์ด , ” โย ฮวอทดั๊พ “)
you ain’t gotta work out to leave this b*tch cut up
(ยู เอน กอททะ เวิ๊ร์ค เอ๊าท ทู ลี๊ฝ ดิส บี *tch คัท อั๊พ)
let a n*gga find out you on some goin’ home sh*t
(เล็ท ดา เอ็น *gga ไฟนด์ เอ๊าท ยู ออน ซัม โกอิน โฮม ฌะ *ที)
and you tryin’ to bounce without payin’ a loan, sh*t
(แอนด์ ยู ทายอิน ทู เบ๊าสฺ วิธเอ๊าท เพย์อิน อะ โลน , ฌะ *ที)
some n*ggas beat cases on the strength of they cream
(ซัม เอ็น *ggas บีท เค๊ส ออน เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เด ครีม)
after the witnesses disappeared on the strength of they team
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ witnesses ดิสแอ๊พเพียร์ ออน เดอะ ซทเร็งธ อ็อฝ เด ทีม)
I’m hard as Hell to get along wit’ so it never fails
(แอม ฮาร์ด แอส เฮ็ลล ทู เก็ท อะลอง วิท โซ อิท เน๊เฝ่อร์ เฟล)
a n*gga I got beef with end up in the same jail
(อะ เอ็น *gga ไอ ก็อท บี๊ฟ วิธ เอ็นด อั๊พ อิน เดอะ เซม เจล)
he had a L rolled in bible paper blowin’ the lye
(ฮี แฮ็ด อะ แอล โรลล อิน ไบบล เพ๊เพ่อร์ โบลวิน เดอะ ไล)
I sent him a little kite just to be blowin’ his high
(ไอ เซ็นท ฮิม มา ลิ๊ทเทิ่ล ไคท จั๊สท ทู บี โบลวิน ฮิส ไฮฮ)
and when I shot you in NewYork why would I box you now?
(แอนด์ เว็น นาย ฌ็อท ยู อิน นยูยอค วาย เวิด ดาย บ๊อกซฺ ยู นาว)
If I catch you in the yard I’m’a ox you down
(อิ๊ฟ ฟาย แค็ทช ยู อิน เดอะ ย๊าร์ด แอมอา อ็อคซ ยู เดาน)
n*ggas you think is real really can’t hold they own
(เอ็น *ggas ยู ทริ๊งค อีส เรียล ริแอ็ลลิ แค็นท โฮลด์ เด โอว์น)
I’ll have ’em on some E.T. sh*t tryin’ to phone home
(แอล แฮ็ฝ เอ็ม ออน ซัม อี ที ฌะ *ที ทายอิน ทู โฟน โฮม)
in here a gemstar is like a Nine Milly chrome
(อิน เฮียร อะ gemstar อีส ไล๊ค เก ไนน Milly คโรม)
it’s similar, infact they’ll both split ya dome
(อิทซ ซิ๊มิล่าร์ , infact เด๊ว โบทรฺ สพลิ๊ท ยา โดม)
scars are souvenirs, n*ggas always take ’em home.
(ซคา แซร์ ซูฝีเหนี่ย , เอ็น *ggas ออลเว เท้ค เอ็ม โฮม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You got blown over the jack? [that ain’t gangsta]
(ยู ก็อท บโลน โอ๊เฝ่อร เดอะ แจ็ค [ แดท เอน แก๊งซดา ])
Your Man ran when you got clapped? [that ain’t gangsta]
(ยุร แมน แร็น เว็น ยู ก็อท แครบชฺ [ แดท เอน แก๊งซดา ])
rockin’ a vest with no gat? [that ain’t gangsta]
(รอคกิน อะ เฝ็ซท วิธ โน แกท [ แดท เอน แก๊งซดา ])
you only a thug when you rap? [that ain’t gangsta]
(ยู โอ๊นลี่ อะ ธัก เว็น ยู แร็พ [ แดท เอน แก๊งซดา ])
n*ggas jooked you for your track? [that ain’t gangsta]
(เอ็น *ggas จูค ยู ฟอร์ ยุร แทร็ค [ แดท เอน แก๊งซดา ])
you ran to other thugs to get it back? [that ain’t gangsta]
(ยู แร็น ทู อ๊อเธ่อร์ ธัก ทู เก็ท ดิธ แบ็ค [ แดท เอน แก๊งซดา ])
n*ggas ran off with your packs? [that ain’t gangsta]
(เอ็น *ggas แร็น ออฟฟ วิธ ยุร แพ็ค [ แดท เอน แก๊งซดา ])
If you ain’t bustin’ ya gat [that ain’t gangsta]
(อิ๊ฟ ยู เอน บัสติน ยา แกท [ แดท เอน แก๊งซดา ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
You’d call me an Animal if you seen me livin’ on lock
(ยูต คอลลํ มี แอน แอ๊นิมอล อิ๊ฟ ยู ซีน มี ลีฝอิน ออน ล๊อค)
I stay in a box cats be shook when I’m visitin’ pop-ulation
(ไอ สเทย์ อิน อะ บ๊อกซฺ แค๊ท บี ฌุค เว็น แอม visitin พ็อพ ulation)
when I walk by, n*ggas like ” Fifty don’t play Son ”
(เว็น นาย ว๊อล์ค บาย , เอ็น *ggas ไล๊ค ” ฟีฟทิ ด้อนท์ เพลย์ ซัน “)
” yeah, somethin’ really wrong with that n*gga… ”
(” เย่ , ซัมติน ริแอ็ลลิ รอง วิธ แดท เอ็น *gga “)
max out, I’m goin’ straight for the glock
(เมค เอ๊าท , แอม โกอิน สเทร๊ท ฟอร์ เดอะ คล็อก)
bust a u-turn, I’m goin’ straight to the block
(บัซท ดา ยู เทิร์น , แอม โกอิน สเทร๊ท ทู เดอะ บล๊อค)
the things that’ll happen if n*ggas say I can’t eat
(เดอะ ทริง แธดิล แฮ๊พเพ่น อิ๊ฟ เอ็น *ggas เซย์ ไอ แค็นท อี๊ท)
down goes the window….out goes the heat
(เดาน โกซ เดอะ วิ๊นโด้ว เอ๊าท โกซ เดอะ ฮีท)
I’ll make the whole block look like a f*ckin’ trackmeet
(แอล เม้ค เดอะ โฮล บล๊อค ลุ๊ค ไล๊ค เก เอฟ *ckin trackmeet)
some get it in the leg, some get it in the back
(ซัม เก็ท ดิธ อิน เดอะ เล้ก , ซัม เก็ท ดิธ อิน เดอะ แบ็ค)
some get it in the foot, bleed all over their airmax
(ซัม เก็ท ดิธ อิน เดอะ ฟุ้ท , บลีด ออล โอ๊เฝ่อร แดร์ airmax)
n*gga pump my packs or pay poor tax
(เอ็น *gga พั๊มพ มาย แพ็ค ออ เพย์ พัวร์ แท๊กซ)
it’s extortion, it happens in the hood often
(อิทซ เอ็คซทอฌัน , อิท แฮ๊พเพ่น ซิน เดอะ ฮุด อ๊อฟเฟ่น)
claim more lives than choices, free abortions
(เคลม โม ไล้ฝ แฑ็น ช๊อยซํ , ฟรี อะบอฌัน)
Rich Nice says I got a problem with the dice
(ริ๊ช ไน๊ซ์ เซย์ ซาย ก็อท ดา โพร๊เบล่ม วิธ เดอะ ไดซ)
’cause I put the title to the Benz on the line twice
(ค๊อส ไอ พุท เดอะ ไท๊เทิ่ล ทู เดอะ เบนซฺ ออน เดอะ ไลน์ ทไวซ)
I rock sh*t ’cause I stay on that block sh*t
(ไอ ร๊อค ฌะ *ที ค๊อส ไอ สเทย์ ออน แดท บล๊อค ฌะ *ที)
that 9mm Ruger to your knot sh*t
(แดท 9mm Ruger ทู ยุร น็อท ฌะ *ที)
see the difference is I’m real and you not, kid
(ซี เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อีส แอม เรียล แอนด์ ยู น็อท , คิด)
I still stash crack money in my sock, sh*t
(ไอ สทิลล สแตช แคร๊ค มั๊นนี่ อิน มาย ซ๊อค , ฌะ *ที)
ya’ll n*ggas wanna pop sh*t? I pop clips
(ยอล เอ็น *ggas วอนนา พ็อพ ฌะ *ที ไอ พ็อพ คลิพ)
leave with your blood on my mink in the drop Six
(ลี๊ฝ วิธ ยุร บลัด ออน มาย มิงค อิน เดอะ ดรอพ ซิกซ์)
Guiliani and Pataki can’t stop this
(Guiliani แอนด์ Pataki แค็นท สท๊อพ ดิส)
since ’86 my whole clique pop Criss.
(ซิ๊นซ 86 มาย โฮล คลีค พ็อพ คริซ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
5-5-1 BLLLAAAP BLLLAAAP!!
(5 5 1 BLLLAAAP BLLLAAAP ! !)
1-3-4 BLLLAAAP BLLLAAAP!!
(1 3 4 BLLLAAAP BLLLAAAP ! !)
What the f*ck you know about that?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู โนว์ อะเบ๊าท แดท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That Ain’t Gangsta คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น