เนื้อเพลง Gotta Have It คำอ่านไทย Beanie Sigel feat Peedi Crack, Twista

[Intro – Peedi Crack]
([ อินโทร Peedi แคร๊ค ])
P., P. Crack C*caine
(พี , พี แคร๊ค ซี *เคน)
B., B. Mack is back
(บี , บี แมกคฺ อีส แบ็ค)
Chad, Chad West on track
(ชาด , ชาด เว๊สท ออน แทร็ค)

[Chorus 1 – Peedi Crack]
([ ค๊อรัส 1 Peedi แคร๊ค ])
I Gotta Have It! Shot out to my b-boy Beans
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท ! ฌ็อท เอ๊าท ทู มาย บี บอย บีน)
And my S.P. chain gang, doin the damn thing
(แอนด์ มาย เอส พี เชน แก๊ง , โดย เดอะ แดมนํ ทริง)
I Gotta Have It! Don’t forget my boogie with beam
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท ! ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท มาย บูกี วิธ บีม)
That keep me in good health and kill ya, ya’mean?
(แดท คี๊พ มี อิน กู๊ด เฮ็ลธ แอนด์ คิลล์ ยา , yamean)

[Verse 1 – Peedi Crack]
([ เฝิซ 1 Peedi แคร๊ค ])
Chain gang, gang bang, let my middle finger hang
(เชน แก๊ง , แก๊ง แบง , เล็ท มาย มิ๊ดเดิ้ล ฟิ๊งเก้อร แฮง)
Ain’t nothin changed my name, P. Crack C*caine [P. Crack C*caine]
(เอน นอทติน เช้งจํ มาย เนม , พี แคร๊ค ซี *เคน [ พี แคร๊ค ซี *เคน ])
Relapse, I stay zapped, my urine ain’t clean
(ริแลพซ , ไอ สเทย์ zapped , มาย ยูริน เอน คลีน)
No one to blame but Peedi and a n*gga I mean [n*gga I mean]
(โน วัน ทู เบลม บั๊ท Peedi แอนด์ อะ เอ็น *gga ไอ มีน [ เอ็น *gga ไอ มีน ])
Ten stacks, Crack come to the club and do the thing
(เท็น ซแท็ค , แคร๊ค คัม ทู เดอะ คลับ แอนด์ ดู เดอะ ทริง)
You ain’t got that, I’m in the crib fixin my bricks
(ยู เอน ก็อท แดท , แอม อิน เดอะ คริบ fixin มาย บริ๊ค)
Style back, that’s the method-zine
(สไทล์ แบ็ค , แด้ท เดอะ เม๊ธถอท zine)
About to get your four stressed
(อะเบ๊าท ทู เก็ท ยุร โฟ สเทรสส)
So I can whip back on the whole sixteenth
(โซ ไอ แคน ฮวิพ แบ็ค ออน เดอะ โฮล ซิคซทีนธ)

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])

[Verse 2 – Beanie Sigel]
([ เฝิซ 2 Beanie Sigel ])
B. Mack, seat back, S.P. intact
(บี แมกคฺ , ซีท แบ็ค , เอส พี อินแท็คท)
You see me with Crack, we strapped
(ยู ซี มี วิธ แคร๊ค , วี สแตปชฺ)
What’s the reason for that? [What’s the reason for that?] [I Gotta Have It!]
(ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ แดท [ ว๊อท เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ แดท ] [ ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท ! ])
I need that, that Philly-boy clap
(ไอ นี๊ด แดท , แดท ฟิวลี่ บอย คแล็พ)
Hit you n*ggas in your back, send the rest in your hat [send the rest in your hat]
(ฮิท ยู เอ็น *ggas ซิน ยุร แบ็ค , เซ็นด เดอะ เรสท อิน ยุร แฮ็ท [ เซ็นด เดอะ เรสท อิน ยุร แฮ็ท ])
Stay strapped with the mack, with the hoodie too tall stack
(สเทย์ สแตปชฺ วิธ เดอะ แมกคฺ , วิธ เดอะ ฮูดี ทู ทอลล์ ซแท็ค)
The aim all that, when I flame you get all that [you get all that]
(ดิ เอม ออล แดท , เว็น นาย เฟลม ยู เก็ท ดอร์ แดท [ ยู เก็ท ดอร์ แดท ])
Me Boy Mack f*ck with cracks since tall cats [It’s the chain gang!]
(มี บอย แมกคฺ เอฟ *ck วิธ แคร๊ค ซิ๊นซ ทอลล์ แค๊ท [ อิทซ เดอะ เชน แก๊ง ! ])
Gang bang! I suggest ya’ll fall back
(แก๊ง แบง ! ไอ ซั๊กเจสท ยอล ฟอลล์ แบ็ค)

[Chorus 2 – Twista and Peedi Crack]
([ ค๊อรัส 2 ทวิซดา แอนด์ Peedi แคร๊ค ])
I Gotta Have It! Shot out to my boy B. Sige
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท ! ฌ็อท เอ๊าท ทู มาย บอย บี Sige)
And the S.P. chain gang for doin the damn thing
(แอนด์ เดอะ เอส พี เชน แก๊ง ฟอร์ โดย เดอะ แดมนํ ทริง)
I Gotta Have It! Don’t forget the rrring rrring
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท ! ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท เดอะ rrrings rrrings)
That keep me in good health and kill ya, ya’mean?
(แดท คี๊พ มี อิน กู๊ด เฮ็ลธ แอนด์ คิลล์ ยา , yamean)

[Verse 3 – Peedi Crack]
([ เฝิซ 3 Peedi แคร๊ค ])
Chain gang, lickey with the ban
(เชน แก๊ง , lickey วิธ เดอะ แบน)
Quickly spit it rrring
(ควีคลิ ซพิท ดิธ rrrings)
Sickey Rickey get his ziggy bang
(Sickey Rickey เก็ท ฮิส ซิกกี แบง)
Snitchin on the gang [gang]
(สนิกชิน ออน เดอะ แก๊ง [ แก๊ง ])
Don’t forget you get that Uncle Midi
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท ยู เก็ท แดท อั๊งเคิ่ล มิดิ)
Get him for his chain
(เก็ท ฮิม ฟอร์ ฮิส เชน)
Simply give him a chitty bang, sit him in a cling [cling]
(ซีมพลิ กี๊ฝ ฮิม มา ชิทดี้ แบง , ซิท ฮิม อิน อะ คลิ๊ง [ คลิ๊ง ])
No name, no blame, Mack 10 no aim
(โน เนม , โน เบลม , แมกคฺ 10 โน เอม)
Hi-lo, rhino, put your body in pain
(ไฮ โล , ไรโน , พุท ยุร บ๊อดี้ อิน เพน)
No play no games, ‘fore blow your brain
(โน เพลย์ โน เกม , โฟร์ โบลว์ ยุร เบรน)
Bo range me after the show, you know of course I Gotta Have my…
(โบ เร๊นจ มี แอ๊ฟเท่อร เดอะ โชว์ , ยู โนว์ อ็อฝ คอร์ส ไอ กอททะ แฮ็ฝ มาย)

[Chorus 1]
([ ค๊อรัส 1 ])

[Verse 4 – Beanie Sigel]
([ เฝิซ 4 Beanie Sigel ])
State Prop click and pop hit you n*ggas with the glock
(สเทท พร็อพ คลิ๊ก แอนด์ พ็อพ ฮิท ยู เอ็น *ggas วิธ เดอะ คล็อก)
Catch a n*gga whippin in the kitchen cookin in the pot
(แค็ทช อะ เอ็น *gga whippin อิน เดอะ คิ๊ทเช่น คุ๊คกิน อิน เดอะ พ๊อท)
Pursue it then might crack you [smack you], hit him with the glock
(เพอร์ซู อิท เด็น ไมท แคร๊ค ยู [ ซแม็ค ยู ] , ฮิท ฮิม วิธ เดอะ คล็อก)
[When you hear that!] Then you know here come the cops
([ เว็น ยู เฮียร แดท ! ] เด็น ยู โนว์ เฮียร คัม เดอะ ค็อพ)
What up, wait, stop, f*ck the cops!
(ว๊อท อั๊พ , เว้ท , สท๊อพ , เอฟ *ck เดอะ ค็อพ !)
Got the baby uzi whop, turn your cruiser to a drop [cruiser to a drop]
(ก็อท เดอะ เบ๊บี้ uzi ว๊าบ , เทิร์น ยุร ครูสเออะ ทู อะ ดรอพ [ ครูสเออะ ทู อะ ดรอพ ])
Get off the block ‘fore SWAT surround the spot
(เก็ท ออฟฟ เดอะ บล๊อค โฟร์ ซว็อท เซอร์ราวนด์ เดอะ สพอท)
We be locked in a box, three hots and a cot [I can’t have it!]
(วี บี ล๊อค อิน อะ บ๊อกซฺ , ทรี ฮอท แซน อะ ค็อท [ ไอ แค็นท แฮ็ฝ อิท ! ])

[Chorus 2]
([ ค๊อรัส 2 ])

[Verse 5 – Twista]
([ เฝิซ 5 ทวิซดา ])
The may-or of Chi, this ain’t even ain’t no kings and queens
(เดอะ เมย์ ออ อ็อฝ ชี , ดิส เอน อี๊เฝ่น เอน โน คิง แซน ควีน)
Fixin to hurt from us when you jerk us, we Merciless like Ming
(Fixin ทู เฮิร์ท ฟรอม อัซ เว็น ยู เจิค อัซ , วี เมอซิเล็ซ ไล๊ค มิง)
Twista and Beanie greedy like Peedi make the gun go rrring
(ทวิซดา แอนด์ Beanie กรีดอิ ไล๊ค Peedi เม้ค เดอะ กัน โก rrrings)
When you look at the thing, give me the bling
(เว็น ยู ลุ๊ค แกท เดอะ ทริง , กี๊ฝ มี เดอะ บลิง)
Hand me the chain and the ring
(แฮนด์ มี เดอะ เชน แอนด์ เดอะ ริง)
Baller in the bubble, blowin bubble, always actin up
(บอลเลอ อิน เดอะ บั๊บเบิ้ล , โบลวิน บั๊บเบิ้ล , ออลเว แอสติน อั๊พ)
When trouble feel the double barrell of a double platnium thug
(เว็น ทรั๊บเบิ้ล ฟีล เดอะ ดั๊บเบิ้ล barrell อ็อฝ อะ ดั๊บเบิ้ล platnium ธัก)
Clappin, ready for some action, and I’m going to empty the crib
(แค๊พปิน , เร๊ดี้ ฟอร์ ซัม แอคฌัน , แอนด์ แอม โกอิ้ง ทู เอ๊มพที่ เดอะ คริบ)
I rep for the Roc and the State Property clique
(ไอ เร็พ ฟอร์ เดอะ ร็อค แอนด์ เดอะ สเทท พร๊อพเพอร์ที่ คลีค)
Homey, you can’t do sh*t
(โฮมี , ยู แค็นท ดู ฌะ *ที)
Throw a finger up, give me love, Remi in the club
(โธรว์ อะ ฟิ๊งเก้อร อั๊พ , กี๊ฝ มี ลัฝ , เรมมี่ อิน เดอะ คลับ)
When they see these thug, in a circle, snort the 50s up
(เว็น เด ซี ฑิส ธัก , อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล , ซนอท เดอะ 50s อั๊พ)
Range Rov, 24 inch, blacked out bulbs
(เร๊นจ Rov , 24 อิ้นช์ , แบล๊ค เอ๊าท บั้ลบํ)
Blows fast, but hit your ho slow with the soul pole
(โบลว์ ฟาสท , บั๊ท ฮิท ยุร โฮ สโลว์ วิธ เดอะ โซล โพล)
Creeping on n*ggas trying to test me in the black drop top
(ครีพปิ้ง ออน เอ็น *ggas ทไรอิง ทู เทสท์ มี อิน เดอะ แบล๊ค ดรอพ ท๊อพ)
Pull up and let the booper go bop, bop-bop
(พูลล อั๊พ แอนด์ เล็ท เดอะ booper โก บอป , บอป บอป)
Treat you, in the wind, to my borough, blowin on my back
(ทรี๊ท ยู , อิน เดอะ วินด , ทู มาย เบอโระ , โบลวิน ออน มาย แบ็ค)
And do the same to any n*gga that’s tryna take what I got
(แอนด์ ดู เดอะ เซม ทู เอ๊นี่ เอ็น *gga แด้ท ทายนา เท้ค ว๊อท ไอ ก็อท)
I Can’t Have It!
(ไอ แค็นท แฮ็ฝ อิท !)

[Outro – Peedi Crack]
([ เอ๊าโต Peedi แคร๊ค ])
It’s gettin’, it’s gettin’, it’s gettin’ kind of hectic
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด์ อ็อฝ เฮคทิค)
It’s gettin’, it’s gettin’, it’s gettin’ kind of hectic
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด์ อ็อฝ เฮคทิค)
It’s gettin’, it’s gettin’, it’s gettin’ kind of hectic
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด์ อ็อฝ เฮคทิค)
It’s gettin’, it’s gettin’, it’s gettin’ kind of hectic
(อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน , อิทซ เกดดิน ไคนด์ อ็อฝ เฮคทิค)
Se pone, se pone, se pone muy difญcil
(Se pone , se pone , se pone มูย difญcil)
Se pone, se pone, se pone muy difญcil
(Se pone , se pone , se pone มูย difญcil)
Se pone, se pone, se pone muy difญcil
(Se pone , se pone , se pone มูย difญcil)
Se pone, se pone, se pone muy difญcil
(Se pone , se pone , se pone มูย difญcil)
Chain gang, gang bang
(เชน แก๊ง , แก๊ง แบง)
P., P., P., P. Crack C*caine
(พี , พี , พี , พี แคร๊ค ซี *เคน)
B., B. Mack is back
(บี , บี แมกคฺ อีส แบ็ค)
Chad, Chad West on track
(ชาด , ชาด เว๊สท ออน แทร็ค)
Now let’s go!
(นาว เล็ท โก !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gotta Have It คำอ่านไทย Beanie Sigel feat Peedi Crack, Twista

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น