เนื้อเพลง More 2 A Song คำอ่านไทย DMX

[DMX]
([ DMX ])
Uhh.. c’mon!
(อา ซีมอน !)
[Chorus: DMX]
([ ค๊อรัส : DMX ])

[Dog] It’s more to a song than, jewelry and clothes
([ ด้อกก ] อิทซ โม ทู อะ ซ็อง แฑ็น , จูเอ็ลริ แอนด์ คโลฑ)
More to a n*ggaz life than, money and hoes
(โม ทู อะ เอ็น *ggaz ไล๊ฟ แฑ็น , มั๊นนี่ แอนด์ โฮ)
The game is a lot bigger than you, think you know
(เดอะ เกม อีส ซา ล็อท บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู , ทริ๊งค ยู โนว์)
And if you think you know, then I don’t think you know
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยู โนว์ , เด็น นาย ด้อนท์ ทริ๊งค ยู โนว์)

[DMX]
([ DMX ])
N*ggaz – walk around frontin [frontin] talkin bout jewels [jewels]
(เอ็น *ggaz ว๊อล์ค อะราวนฺดฺ ฟ้อนดิน [ ฟ้อนดิน ] ทอคกิ่น เบาท จิ๊วเอ็ล [ จิ๊วเอ็ล ])
how much you bust tools, y’all n*ggaz sounds like fools [woo]
(ฮาว มัช ยู บัซท ทูล , ยอล เอ็น *ggaz ซาวน์ด ไล๊ค ฟูล [ วู ])
Who you really think give a f*ck how much your watch cost? [mm-hmm]
(ฮู ยู ริแอ็ลลิ ทริ๊งค กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ฮาว มัช ยุร ว๊อทช คอสทํ [ อึมมมม อึม ])
How much your watch cost? You bout to get your watch lost [aight]
(ฮาว มัช ยุร ว๊อทช คอสทํ ยู เบาท ทู เก็ท ยุร ว๊อทช ล็อซท [ ไอชฺ ])
If you flashin it, you must not want it
(อิ๊ฟ ยู flashin หนิด , ยู มัสท์ น็อท ว้อนท ดิธ)
See I f*ck with real n*ggaz that done it
(ซี ไอ เอฟ *ck วิธ เรียล เอ็น *ggaz แดท ดัน อิท)
You know what time it is, run it!
(ยู โนว์ ว๊อท ไทม์ อิท อีส , รัน หนิด !)
N*ggaz got more important sh*t to deal with
(เอ็น *ggaz ก็อท โม อิมพอแท็นท ฌะ *ที ทู ดีล วิธ)
Talkin about some 4 wheel sh*t
(ทอคกิ่น อะเบ๊าท ซัม 4 วีล ฌะ *ที)
but my man here is about to kill sh*t [UH!]
(บั๊ท มาย แมน เฮียร อีส อะเบ๊าท ทู คิลล์ ฌะ *ที [ อา ! ])
Keep playin n*ggaz p*ssy, and you will get f*cked
(คี๊พ เพลย์ยิน เอ็น *ggaz พี *ssy , แอนด์ ยู วิล เก็ท เอฟ *cked)
Why don’t you cop some more ice dog
(วาย ด้อนท์ ยู ค็อพ ซัม โม ไอ๊ซ์ ด้อกก)
then you will get stuck and f*cked
(เด็น ยู วิล เก็ท ซทัค แอนด์ เอฟ *cked)
B*tch-ass n*gga, hit my street
(บี *tch อาซ เอ็น *gga , ฮิท มาย สทรีท)
and see what happens to that iceberg when it’s hit by heat [woo]
(แอนด์ ซี ว๊อท แฮ๊พเพ่น ทู แดท ไอซเบิก เว็น อิทซ ฮิท บาย ฮีท [ วู ])
It want be a pretty sight, you and your pretty wife
(อิท ว้อนท บี อะ พริ๊ทที่ ไซ๊ท , ยู แอนด์ ยุร พริ๊ทที่ ไว๊ฟ)
Oh you must have forgot dog, this is the sh*tty life [aight?]
(โอ ยู มัสท์ แฮ็ฝ เฟาะกอท ด้อกก , ดิส ซิส เดอะ ฌะ *tty ไล๊ฟ [ ไอชฺ ])
Ain’t a f*ckin thing sweet, and ain’t nothing fair
(เอน ดา เอฟ *ckin ทริง สวี้ท , แอนด์ เอน นัธอิง แฟร์)
Just another n*gga dead, don’t a motherf*cker care
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *gga เด้ด , ด้อนท์ ดา motherf*cker แคร์)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])

[DMX]
([ DMX ])
Born and raisesd in the projects and can’t forget it
(บอน แอนด์ raisesd อิน เดอะ โพร๊เจ็คท แซน แค็นท ฟอร์เก๊ท ดิธ)
And all that grimmy sh*t n*ggaz do, I done did it [uhh]
(แอนด์ ออล แดท grimmy ฌะ *ที เอ็น *ggaz ดู , ไอ ดัน ดิด ดิท [ อา ])
And I’m still wit it, n*gga I stay in the hood
(แอนด์ แอม สทิลล วิท ดิธ , เอ็น *gga ไอ สเทย์ อิน เดอะ ฮุด)
But when the cats is out, bet the dog, play in the hood
(บั๊ท เว็น เดอะ แค๊ท ซิส เอ๊าท , เบ๊ท เดอะ ด้อกก , เพลย์ อิน เดอะ ฮุด)
You keep bringin them fake b*tches through
(ยู คี๊พ บริงอิน เด็ม เฟ้ค บี *tches ทรู)
You gon’ f*ck around and make b*tches do [WHAT?]
(ยู ก็อน เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ เม้ค บี *tches ดู [ ว๊อท ])
We take b*tches too [aight?]
(วี เท้ค บี *tches ทู [ ไอชฺ ])
An if you comin through my block, it’s gon’ be the last stop
(แอน อิ๊ฟ ยู คัมอิน ทรู มาย บล๊อค , อิทซ ก็อน บี เดอะ ล๊าสท สท๊อพ)
We blast tops, faggots couldn’t make it to the stash box [c’mon!]
(วี บลาสทํ ท๊อพ , แฟกกัท คูดซึ่น เม้ค อิท ทู เดอะ สแตช บ๊อกซฺ [ ซีมอน ! ])
Big ass rocks, I want that! F*ck the blood
(บิ๊ก อาซ ร๊อค , ไอ ว้อนท แดท ! เอฟ *ck เดอะ บลัด)
All that sh*t washes off, the next day I’m like, ” What? ”
(ออล แดท ฌะ *ที ว๊าดเชช ออฟฟ , เดอะ เน๊กซท เดย์ แอม ไล๊ค , ” ว๊อท “)
Flossin yo’ sh*t, what I want for yo’ sh*t? [uhh, uhh]
(ฟอสซิน โย ฌะ *ที , ว๊อท ไอ ว้อนท ฟอร์ โย ฌะ *ที [ อา , อา ])
Give a n*gga like three bricks to feed the dogs with
(กี๊ฝ อะ เอ็น *gga ไล๊ค ทรี บริ๊ค ทู ฟี เดอะ ด้อกก วิธ)
Cause I ain’t really gots to shine [Why?] When they do, I do
(ค๊อส ไอ เอน ริแอ็ลลิ ก็อท ทู ไชน์ [ วาย ] เว็น เด ดู , ไอ ดู)
For me them n*ggaz’ll hide you, where nobody’ll find you
(ฟอร์ มี เด็ม เอ็น *ggazll ไฮด์ ยู , แวร์ nobodyll ไฟนด์ ยู)
If you eatin motherf*cker, then your dogs should be eatin too
(อิ๊ฟ ยู อีดิน motherf*cker , เด็น ยุร ด้อกก เชิด บี อีดิน ทู)
Not just four or five n*ggaz
(น็อท จั๊สท โฟ ออ ไฟฝ เอ็น *ggaz)
Cause you know what the streets’ll do
(ค๊อส ยู โนว์ ว๊อท เดอะ streetsll ดู)

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])

[DMX]
([ DMX ])
I will be the voice of the street til I die [die]
(ไอ วิล บี เดอะ ว๊อยซ์ อ็อฝ เดอะ สทรีท ทิล ไอ ดาย [ ดาย ])
Cause I know if I keep my heart real, I’m gon’ fly [fly]
(ค๊อส ไอ โนว์ อิ๊ฟ ฟาย คี๊พ มาย ฮาร์ท เรียล , แอม ก็อน ฟลาย [ ฟลาย ])
Either let me fly or give me death; if you didn’t catch it then
(ไอ๊เทร่อ เล็ท มี ฟลาย ออ กี๊ฝ มี เด้ท ; อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน แค็ทช อิท เด็น)
get it now, cause it’s all that’s left
(เก็ท ดิธ นาว , ค๊อส อิทซ ซอร์ แด้ท เล๊ฟท)
And this will be the last breath [uh] provokin my n*ggaz [uh]
(แอนด์ ดิส วิล บี เดอะ ล๊าสท บรี๊ทฺรฺ [ อา ] provokin มาย เอ็น *ggaz [ อา ])
to start choking y’all n*ggaz [WHAT?] and smokin y’all n*ggaz
(ทู สท๊าร์ท โชคิง ยอล เอ็น *ggaz [ ว๊อท ] แอนด์ สโมกิน ยอล เอ็น *ggaz)
A n*gga would never have to say, ” X feed me! ”
(อะ เอ็น *gga เวิด เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู เซย์ , ” เอ๊กซฺ ฟี มี ! “)
You’ll never hear a n*gga say, ” X is greedy! ”
(โยว เน๊เฝ่อร์ เฮียร รา เอ็น *gga เซย์ , ” เอ๊กซฺ อีส กรีดอิ ! “)
Only, ” X believe me! I didn’t know it was a setup! ”
(โอ๊นลี่ , ” เอ๊กซฺ บีลี๊ฝ มี ! ไอ ดิ๊นอิน โนว์ อิท วอส ซา เซฟอับ ! “)
Get up, cocks*ckin motherf*cker, shut up
(เก็ท อั๊พ , ค๊อค *ckin motherf*cker , ชั๊ท อั๊พ)
Shut up {* ” pop pop ” *} F*ck you n*gga
(ชั๊ท อั๊พ {* ” พ็อพ พ็อพ ” *} เอฟ *ck ยู เอ็น *gga)
From the hood to the wood, f*ck you n*gga
(ฟรอม เดอะ ฮุด ทู เดอะ วู๊ด , เอฟ *ck ยู เอ็น *gga)
This for my dogs, til death do us part
(ดิส ฟอร์ มาย ด้อกก , ทิล เด้ท ดู อัซ พาร์ท)
I’m still here, cause I been here from the start [aight?]
(แอม สทิลล เฮียร , ค๊อส ไอ บีน เฮียร ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท [ ไอชฺ ])
If I’m ever anywhere, anytime it gets ugly [WHAT?]
(อิ๊ฟ แอม เอ๊เฝ่อร์ เอนอิฮแว , เอนี่ไทม์ อิท เก็ท อั๊กลี่ [ ว๊อท ])
The dog is aight, cause I know the streets love me [grrrrrrrrr]
(เดอะ ด้อกก อีส ไอชฺ , ค๊อส ไอ โนว์ เดอะ สทรีท ลัฝ มี [ grrrrrrrrr ])

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])

[DMX [speaking softly]]
([ DMX [ ซพีคอิง ซอฟทลิ ] ])
Dog..
(ด้อกก)
Jewelry and clothes..
(จูเอ็ลริ แอนด์ คโลฑ)
Money and hoes..
(มั๊นนี่ แอนด์ โฮ)
Think you know?
(ทริ๊งค ยู โนว์)
I don’t think you know..
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค ยู โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง More 2 A Song คำอ่านไทย DMX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น