เนื้อเพลง Alone คำอ่านไทย Mary J. Blige feat Dave Young

[Mary]:
([ แมริ ] :)
Baby, can I talk to you for a minute?
(เบ๊บี้ , แคน นาย ท๊อล์ค ทู ยู ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Ohhh…
(โอ้)
Ohh…
(โอ้)
Listen…
(ลิ๊สซึ่น)

Verse 1:[Mary]
(เฝิซ 1 : [ แมริ ])
Boy, you had me fooled.
(บอย , ยู แฮ็ด มี ฟูล)
I can’t believe you.
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยู)
Cuz’ you never done anything that I asked of you.
(คัซ ยู เน๊เฝ่อร์ ดัน เอนอิธิง แดท ไอ อาสคฺ อ็อฝ ยู)
Always talking like I just can’t do right.
(ออลเว ทอคอิง ไล๊ค ไก จั๊สท แค็นท ดู ไร๊ท)
Blaming me for everything and that just ain’t right.
(เบมิง มี ฟอร์ เอ๊วี่ติง แอนด์ แดท จั๊สท เอน ไร๊ท)
Cuz I…
(คัซ ไอ)

Chorus:[Mary]
(ค๊อรัส : [ แมริ ])
Cuz’ I can’t do this alone.[I don’t know what to do.]
(คัซ ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน [ ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู ])
Alone.[I’m tryna stay with you.]
(อะโลน [ แอม ทายนา สเทย์ วิธ ยู ])
It’s not all about you.[Ohhh]
(อิทซ น็อท ดอร์ อะเบ๊าท ยู [ โอ้ ])
Boy, I can’t do this alone.[You’re making this harder.]
(บอย , ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน [ ยัวร์ เมคอิง ดิส อาณ์เดอ ])
Alone.[Boy, I’m bout to leave ya]
(อะโลน [ บอย , แอม เบาท ทู ลี๊ฝ ยา ])
[Cuz I can’t do this alone]
([ คัซ ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน ])
Alone…
(อะโลน)
Alone…
(อะโลน)
Alone.
(อะโลน)

Verse 2: [Dave]
(เฝิซ 2 : [ เดฝ ])
And I gave you everything I had.
(แอนด์ ดาย เกฝ ยู เอ๊วี่ติง ไอ แฮ็ด)
Yeah.
(เย่)
And I never said nothing.
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ เซ็ด นัธอิง)
Did everything for you.
(ดิด เอ๊วี่ติง ฟอร์ ยู)
What did you do?
(ว๊อท ดิด ยู ดู)
Nothing.
(นัธอิง)
Then you got the nerve to wanna run your mouth.
(เด็น ยู ก็อท เดอะ เนิ๊ร์ฝ ทู วอนนา รัน ยุร เม๊าธ)
Like I ain’t never held you down.
(ไล๊ค ไก เอน เน๊เฝ่อร์ เฮ็ลด ยู เดาน)
Baby, what did I do to deserve this?
(เบ๊บี้ , ว๊อท ดิด ดาย ดู ทู ดิเสิฝ ดิส)
Cuz’ I put you on a shelf.
(คัซ ไอ พุท ยู ออน อะ เช๊ลฟ)
Girl, I need help.
(เกิร์ล , ไอ นี๊ด เฮ้ลพ)
Cuz’ I can’t do this alone, baby.
(คัซ ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน , เบ๊บี้)

Chorus:[Dave]
(ค๊อรัส : [ เดฝ ])
Cuz’ I can’t do this alone.[I don’t know what to do.]
(คัซ ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน [ ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู ])
Alone.[I’m tryna stay with you.]
(อะโลน [ แอม ทายนา สเทย์ วิธ ยู ])
It’s not all about you.[No, I can’t do it]
(อิทซ น็อท ดอร์ อะเบ๊าท ยู [ โน , ไอ แค็นท ดู อิท ])
Girl, I can’t do this alone.[You’re making this harder]
(เกิร์ล , ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน [ ยัวร์ เมคอิง ดิส อาณ์เดอ ])
Alone.[Girl, I’m bout to leave ya]
(อะโลน [ เกิร์ล , แอม เบาท ทู ลี๊ฝ ยา ])
[I can’t do this alone]
([ ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน ])
Alone…
(อะโลน)
Alone…
(อะโลน)
Alone.
(อะโลน)

Bridge:
(บริดจ :)
[Mary]:
([ แมริ ] :)
And I tried to work this out.[I’m tryna work this out]
(แอนด์ ดาย ทไร ทู เวิ๊ร์ค ดิส เอ๊าท [ แอม ทายนา เวิ๊ร์ค ดิส เอ๊าท ])
But boy you’re changing now.[Oh, you’re changing now]
(บั๊ท บอย ยัวร์ เช้งจิ้นส นาว [ โอ , ยัวร์ เช้งจิ้นส นาว ])
What do I do? [What do I do?]
(ว๊อท ดู ไอ ดู [ ว๊อท ดู ไอ ดู ])
I’m so confused.[I’m so confused, baby]
(แอม โซ คอนฟิ้วส [ แอม โซ คอนฟิ้วส , เบ๊บี้ ])

[Both]:
([ โบทรฺ ] :)
[And I tried to work this out.]
([ แอนด์ ดาย ทไร ทู เวิ๊ร์ค ดิส เอ๊าท ])
[Dave]: I tried it all.
([ เดฝ ] : ไอ ทไร ดิท ออล)
[But girl, you’re changing now.]
([ บั๊ท เกิร์ล , ยัวร์ เช้งจิ้นส นาว ])
[Mary]: So did I.
([ แมริ ] : โซ ดิด ดาย)
[What do I do?]
([ ว๊อท ดู ไอ ดู ])
[Dave]: What do I do?
([ เดฝ ] : ว๊อท ดู ไอ ดู)
[I’m so confused.]
([ แอม โซ คอนฟิ้วส ])
[Mary]: What do I do?
([ แมริ ] : ว๊อท ดู ไอ ดู)
[Mary]:I can’t do this alone.
([ แมริ ] : ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน)

Chorus:[Both]
(ค๊อรัส : [ โบทรฺ ])
Cuz’ I can’t do this alone.
(คัซ ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน)
Alone.
(อะโลน)
[Mary: But I’m tryna stay with you, yeah.]
([ แมริ : บั๊ท แอม ทายนา สเทย์ วิธ ยู , เย่ ])
It’s not all about you.
(อิทซ น็อท ดอร์ อะเบ๊าท ยู)
[Mary: No no no, it’s not all about you.]
([ แมริ : โน โน โน , อิทซ น็อท ดอร์ อะเบ๊าท ยู ])
Boy, I can’t do this alone.
(บอย , ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน)
[Dave: I tried everything.]
([ เดฝ : ไอ ทไร เอ๊วี่ติง ])
[Mary:Ohh…]
([ แมริ : โอ้ ])
Alone.
(อะโลน)
[Dave: I’ve done everything.]
([ เดฝ : แอฝ ดัน เอ๊วี่ติง ])
[Mary: Ohh…]
([ แมริ : โอ้ ])
[Dave: But I can’t do this alone.]
([ เดฝ : บั๊ท ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน ])
Alone…[Mary: I feel ya]
(อะโลน [ แมริ : ไอ ฟีล ยา ])
Alone…[Mary: I feel ya]
(อะโลน [ แมริ : ไอ ฟีล ยา ])
Alone.
(อะโลน)

Chorus:[Both]
(ค๊อรัส : [ โบทรฺ ])
Cuz’ I can’t do this alone.
(คัซ ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน)
[Both: Baby help me]
([ โบทรฺ : เบ๊บี้ เฮ้ลพ มี ])
Alone.
(อะโลน)
[Mary: Baby help me.]
([ แมริ : เบ๊บี้ เฮ้ลพ มี ])
It’s not all about you.
(อิทซ น็อท ดอร์ อะเบ๊าท ยู)
[Mary: It’s not all about you no, no, no, no]
([ แมริ : อิทซ น็อท ดอร์ อะเบ๊าท ยู โน , โน , โน , โน ])
Boy, I can’t do this alone.
(บอย , ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน)
[Dave]: I wanna stay together.]
([ เดฝ ] : ไอ วอนนา สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ])
Alone.
(อะโลน)
[Mary: I wanna stay together too.]
([ แมริ : ไอ วอนนา สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ทู ])
[Dave: Girl, I’m bout to leave ya.]
([ เดฝ : เกิร์ล , แอม เบาท ทู ลี๊ฝ ยา ])
[Mary: I’m bout to leave you too.]
([ แมริ : แอม เบาท ทู ลี๊ฝ ยู ทู ])
Alone…[Dave: Cuz I can’t do this alone.]
(อะโลน [ เดฝ : คัซ ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน ])
Alone…[Mary: Ohhh….]
(อะโลน [ แมริ : โอ้ ])
Alone.
(อะโลน)

[Mary]:
([ แมริ ] :)
I don’t know what to do.
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Cuz’ boy I’m so tired of you.
(คัซ บอย แอม โซ ไทร์ อ็อฝ ยู)
Yeah, yeah, yeah, yeah.
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)
Ohh…
(โอ้)

[Both]:
([ โบทรฺ ] :)
[Dave]:Oh, said I don’t know what to do.
([ เดฝ ] : โอ , เซ็ด ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
[Mary]: Ohh…
([ แมริ ] : โอ้)
[Dave]: Girl, I’m so tired of you.
([ เดฝ ] : เกิร์ล , แอม โซ ไทร์ อ็อฝ ยู)
[Mary]: Do what you gotta do.
([ แมริ ] : ดู ว๊อท ยู กอททะ ดู)
[Mary]: Cuz I, I can’t do this alone.
([ แมริ ] : คัซ ไอ , ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน)

Chorus: [Both]
(ค๊อรัส : [ โบทรฺ ])
Cuz’ I can’t do this alone.
(คัซ ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน)
Alone.
(อะโลน)
[Dave]:Oh I tried everything but I can’t do it no no.
([ เดฝ ] : โอ ไอ ทไร เอ๊วี่ติง บั๊ท ไอ แค็นท ดู อิท โน โน)
It’s not all about you.
(อิทซ น็อท ดอร์ อะเบ๊าท ยู)
[Mary]: It’s not all about you.
([ แมริ ] : อิทซ น็อท ดอร์ อะเบ๊าท ยู)
Boy, I can’t do this alone.
(บอย , ไอ แค็นท ดู ดิส อะโลน)
[Mary]: And I
([ แมริ ] : แอนด์ ดาย)
Alone.
(อะโลน)
[Dave]: Been here so long, what I’m suppose to do?
([ เดฝ ] : บีน เฮียร โซ ลอง , ว๊อท แอม ซั๊พโพ้ส ทู ดู)
[Mary]: I don’t know.
([ แมริ ] : ไอ ด้อนท์ โนว์)
[Dave]: Girl, I gotta leave you.
([ เดฝ ] : เกิร์ล , ไอ กอททะ ลี๊ฝ ยู)
[Mary]: I don’t know what to tell you.
([ แมริ ] : ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู เทลล ยู)
[Dave]: Ohh…
([ เดฝ ] : โอ้)
[Mary]: Cuz I can’t do it.
([ แมริ ] : คัซ ไอ แค็นท ดู อิท)
Alone…
(อะโลน)
Alone…
(อะโลน)
Alone.
(อะโลน)

[Dave]: Said I can’t do this alone.
([ เดฝ ] : เซ็ด ดาย แค็นท ดู ดิส อะโลน)
[Both]: Said I can’t do this alone.
([ โบทรฺ ] : เซ็ด ดาย แค็นท ดู ดิส อะโลน)
[Mary]: Said I tried everything.
([ แมริ ] : เซ็ด ดาย ทไร เอ๊วี่ติง)
[Mary]: I’ve done everything.
([ แมริ ] : แอฝ ดัน เอ๊วี่ติง)
[Mary]: Ohh, what we gonna do baby?
([ แมริ ] : โอ้ , ว๊อท วี กอนนะ ดู เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alone คำอ่านไทย Mary J. Blige feat Dave Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น