เนื้อเพลง Your Favorite Rap Song คำอ่านไทย Flatbush Zombies

your-favorite-rap-song-flatbush-zombies

[Verse 1 – Erick the Architect:]
[เฝิซ 1 – เอริค อ๊าร์ชิเถ็คท :]
Oh I swear
โอ ไอ สแวร์
All I ever wanted was to be somebody
ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ทู บี ซัมบอดี้
My reefer cloudy, lost to each assignment
มาย รีฟเออะ คเลาดอิ , ล็อซท ทู อีช แอ็ซไซนเม็นท
Making beats and rhyming so proceed to find me
เมคอิง บีท แอนด์ รายมิ่ง โซ โพรซี๊ด ทู ไฟนด์ มี
My speech align with “teacher, teacher help me seek the knowledge”
มาย สพีช อะไลน วิธ ” ที๊ชเช่อร , ที๊ชเช่อร เฮ้ลพ มี ซี๊ค นอลเอ็จ “
But the street’s is evil, we proceed to flee police and sirens
บั๊ท สทรีท เอส อิส อี๊ฝิ่ล , วี โพรซี๊ด ทู ฟลี โพลิ๊ซ แอนด์ ไซ๊เร่น
Grievance foul, reaper loud six feet my ego grow
กรีฝแอ็นซ เฟาล , รี๊บเปอ เลาด ซิกซ์ ฟีท มาย อี๊โก้ โกรว์
Shawty grip it both hands letting off my eagle low
ชาวดี้ กริพ อิท โบทรฺ แฮนด์ เลทดิง ออฟฟ มาย อี๊เกิ้ล โลว
Bust it back and forth there’s no remorse
บัซท อิท แบ็ค แอนด์ โฟธ แดร์ เอส โน ริมอซ
I win of course I’m in
ไอ วิน อ็อฝ คอร์ส ไอ เอ็ม อิน
You fraudulent, I’m selling drugs
ยู ฟรอจอิวเล็นท , ไอ เอ็ม เซลลิง ดรัก
Where’s the love? hit my plug
แวร์ เอส ลัฝ ?ฮิท มาย พลั๊ก
This is for my 40 busta’s holding crutches
ดิส อิส ฟอร์ มาย 40 บัสตร้า เอส โฮลดิง คัดเชด
Cause they know they hustlers
ค๊อส เด โนว์ เด ฮัซเลอะ
While the man is tryna cobra clutch us
ไวล์ แมน อิส ทายนา ค๊อบร้า คลัทซ์ อัซ
I drank a whole 8 bottles man I won’t discuss this
ไอ ดแร็งค โฮล 8 บ๊อทเทิ่ล แมน ไอ ว็อน ที ดีซคัซ ดิส
Cause even if it’s champagne better know your substance
ค๊อส อี๊เฝ่น อิ๊ฟ อิท เอส แฌ็มเพน เบ๊ทเท่อร์ โนว์ ยุร ซั๊บสแท้นซ
Fancy n*gga’s stuck on a brand name
แฟ๊นซี นิกงา เอส ซทัค ออน แบรนดฺ เนม
But any day it’s all we order champagne
บั๊ท เอ๊นี่ เดย์ อิท เอส ออล วี อ๊อร์เด้อร์ แฌ็มเพน
I’m talking sh*t for my fan’s sake
ไอ เอ็ม ทอคอิง ชิท ฟอร์ มาย แฟน เอส เซ้ค
I give a f*ck who can’t relate I’m every last skate
ไอ กี๊ฝ ฟัค ฮู แคน ที รีเหลท ไอ เอ็ม เอ๊เฝอร์รี่ ล๊าสท ซเคท
I paint the picture for peace
ไอ เพ้นท พิ๊คเจ้อร์ ฟอร์ พี๊ซ
Large wishes dismembered in several scenes
ลาร์จ วิซเชรด ดิซเมมเบอะ อิน เซ๊ฝเฝอรัล ซีน
I’m Kubrick with chemistry
ไอ เอ็ม คิวบริก วิธ เคมอิซทริ
You’re degenerate, generously
ยู รี ดิเจนเออะริท , เจนเออะรัซลิ
Poor me, poor, poor me
พัวร์ มี , พัวร์ , พัวร์ มี
Got them hooked one time
ก็อท เด็ม ฮุ๊ค วัน ไทม์
So I gotta oldie
โซ ไอ กอททะ โอดี


[Hook – Zombie Juice:]
[ฮุ๊ค – สอมบิ จู้ยซ :]
All I ever wanted son was a brick, a mask and a hunnid guns
ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท ซัน วอส บริ๊ค , แมสค แอนด์ ฮันนิส กัน
Put a drip in a mesh if you want it son
พุท ดริพ อิน เม็ฌ อิ๊ฟ ยู ว้อนท อิท ซัน
For them chips I be down and I run at you
ฟอร์ เด็ม ชิพ ไอ บี เดาน แอนด์ ไอ รัน แอ็ท ยู
Yeahhhhh
เย้


[Verse 2 – Erick the Architect:]
[เฝิซ 2 – เอริค อ๊าร์ชิเถ็คท :]
I’m painting portraits while endorphins spinning
ไอ เอ็ม กำลังเพ้นท พ๊อร์ทเถรท ไวล์ เอ็นโดฟิน สปินนิ่ง
I’m high as hell when indulging in these gorgeous woman
ไอ เอ็ม ไฮฮ แอส เฮ็ลล เว็น อินดูกกิง อิน ฑิส กอจัซ วู๊แม่น
Pave the future for boosters as I’m contributing my two cents
เพ้ฝ ฟิ๊วเช่อร์ ฟอร์ บูซเทอะ แอส ไอ เอ็ม คอนทริบูทิง มาย ทู เซ็นท
So I’m a nuisance
โซ ไอ เอ็ม นิ๊วแซนซ์
Producing and I tighten the loop, like it’s a noose-sence
โปรดูชิง แอนด์ ไอ ทายอึน ลูพ , ไล๊ค อิท เอส นูซ -เซนซฺ
Who’s this? not for amusement, I’m never clueless
ฮู เอส ดิส ?น็อท ฟอร์ อัมยูสเม็นท , ไอ เอ็ม เน๊เฝ่อร์ คลูเลส
I do this but never foolish, you doo doo and that’s what stool is
ไอ ดู ดิส บั๊ท เน๊เฝ่อร์ ฟูลอิฌ , ยู ดู ดู แอนด์ แด้ท เอส ว๊อท ซทูล อิส
My crew is cool as the Fonz and you’re Ferris Bueller
มาย ครู อิส คูล แอส ฟอนส แอนด์ ยู รี เฟริ บิวเลอร์
No honouring my medulla
โน กำลังออนเออะ มาย มีดูลลา
No time for your common coonary
โน ไทม์ ฟอร์ ยุร ค๊อมมอน โคนารี่
Prognosis was doses of mean rock
พร็อกโนซิซ วอส โดซ อ็อฝ มีน ร๊อค
Dreaming I been thugging like when Afeni conceived Pac
ดรีมมิง ไอ บีน ทรักกิง ไล๊ค เว็น เอฟเฟนี่ ค็อนซีฝ แพค
Papa told me fame would only flood my brain
พาพ่า โทลด มี เฟม เวิด โอ๊นลี่ ฟลั๊ด มาย เบรน
So when you washed up is when you focus on these lames
โซ เว็น ยู ว๊อช อั๊พ อิส เว็น ยู โฟ๊คัส ออน ฑิส เลม
Money, motive and music my main objective is this
มั๊นนี่ , โมทิฝ แอนด์ มิ๊วสิค มาย เมน แอบเจ๊กติบ อิส ดิส
I’m pushing the envelope and I still give that for the kids
ไอ เอ็ม พุฌอิง เอนเฝะโลพ แอนด์ ไอ สทิลล กี๊ฝ แด้ท ฟอร์ คิด
Mind, soul and spirit
ไมนด์ , โซล แอนด์ สพีหริท
Concious because I’m near it
คอนเช็ด บิคอส ไอ เอ็ม เนียร์ อิท
The whisper is the mirror to all my merit’s
วิสเพ่อร์ อิส มิเร่อร์ ทู ออล มาย เม๊อร์หริท เอส
So f*ck you if you ain’t hear it n*gga
โซ ฟัค ยู อิ๊ฟ ยู เอน ที เฮียร อิท นิกงา


[Hook – Zombie Juice:]
[ฮุ๊ค – สอมบิ จู้ยซ :]
All I ever wanted son was a brick, a mask and hunnid guns
ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท ซัน วอส บริ๊ค , แมสค แอนด์ ฮันนิส กัน
Put a drip in a mesh if you want it son
พุท ดริพ อิน เม็ฌ อิ๊ฟ ยู ว้อนท อิท ซัน
For them chips I be down and I run at you
ฟอร์ เด็ม ชิพ ไอ บี เดาน แอนด์ ไอ รัน แอ็ท ยู
Yeahhhhh
เย้
All I ever wanted son was a brick, a mask and hunnid guns
ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท ซัน วอส บริ๊ค , แมสค แอนด์ ฮันนิส กัน
Put a drip in a mesh if you want it son
พุท ดริพ อิน เม็ฌ อิ๊ฟ ยู ว้อนท อิท ซัน
For them chips I be down and I run at you
ฟอร์ เด็ม ชิพ ไอ บี เดาน แอนด์ ไอ รัน แอ็ท ยู
Yeahhhhh
เย้


[Verse 3 – Zombie Juice:]
[เฝิซ 3 – สอมบิ จู้ยซ :]
All I wanna do is
ออล ไอ วอนนา ดู อิส
Sit back, smoke sacks, bump my new sh*t
ซิท แบ็ค , สโม๊ค แซ๊ค , บั๊มพํ มาย นิว ชิท
Ahhhh
อา
All I wanna do is
ออล ไอ วอนนา ดู อิส
Sit back, smoke sacks, bump my new sh*t
ซิท แบ็ค , สโม๊ค แซ๊ค , บั๊มพํ มาย นิว ชิท
Uh
อา
You can reach into your pocket
ยู แคน รี๊ช อิ๊นทู ยุร พ๊อคเค่ท
While I reach into my mind
ไวล์ ไอ รี๊ช อิ๊นทู มาย ไมนด์
Clarity is so divine
คแลริทิ อิส โซ ดิไฝน
We just single the design
วี จั๊สท ซิ๊งเกิ้ล ดีไซนํ
The physical we inherit
ฟิ๊สิคอล วี อินเฮ๊อหริท
By visions on TV screens
บาย ฝิ๊ชั่น ออน ทีวี สครีน
Chasing the f*cking dream
เชซิง ฟัคอิง ดรีม
Living it at the scene
ลีฝอิง อิท แอ็ท ซีน
Never I’m f*cking clean
เน๊เฝ่อร์ ไอ เอ็ม ฟัคอิง คลีน
Never this obscene
เน๊เฝ่อร์ ดิส อ๊อบซีน
The green like six teens
กรีน ไล๊ค ซิกซ์ ทีน
Flip O’s a machine
ฟลิพ โอ เอส แมชชีน
Vaccine I’m poison
แฝ๊คซีน ไอ เอ็ม พ๊อยซั่น
Got guns like marines
ก็อท กัน ไล๊ค มารีน
Smoke good the routine
สโม๊ค กู๊ด รูทีน
Loving that p*ssy
ลัฝอิง แด้ท พุซซิ
Juicy the top dog, juicy like hot sauce
จูซอิ ท๊อพ ด้อกก , จูซอิ ไล๊ค ฮอท ซ๊อซ
Juicy like AI, break necks like Benoit
จูซอิ ไล๊ค เอไอ, เบร๊ค เน็ค ไล๊ค บีน็อต
I flow it the Hulk Hogans
ไอ โฟลว์ อิท ฮัลค โฮกาน
Blow it the best doja
โบลว์ อิท เบ๊สท์ โดจา
Hold the composure
โฮลด์ ค็อมโพเฉอะ
Pet bring the coffin
เพ๊ท บริง ค๊อฟฟิน
Death will console ya
เด้ท วิล ค็อนโซล ยา
Remember me blessing you fools with my energy
รีเม๊มเบ่อร์ มี บเลซซิง ยู ฟูล วิธ มาย เอ๊นเนอร์จี้
My energy
มาย เอ๊นเนอร์จี้
Blessing you fools with my energy
บเลซซิง ยู ฟูล วิธ มาย เอ๊นเนอร์จี้
Remember me blessing you fools with my energy
รีเม๊มเบ่อร์ มี บเลซซิง ยู ฟูล วิธ มาย เอ๊นเนอร์จี้
My energy
มาย เอ๊นเนอร์จี้
Moving through life like there ain’t no tomorrow
มูฝอิง ทรู ไล๊ฟ ไล๊ค แดร์ เอน ที โน ทูม๊อโร่ว
Blazing all these mics like show-time at Apollo
บเลสอิง ออล ฑิส ไมคะ ไล๊ค โชว์ -ไทม์ แอ็ท อพอลโล
Thinking bout my life full circle and the sorrow
ติ้งกิง เบาท มาย ไล๊ฟ ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล แอนด์ ซ๊อโร่ว
Gotta get the C.R.E.A.M
กอททะ เก็ท ซี อา อี เอ เอ็ม
Money motivations, greens galore
มั๊นนี่ มอดีเวชั่น , กรีน กะโล
Yeh, I like that sh*t raw, tell me how that sh*t feel
เย้ , ไอ ไล๊ค แด้ท ชิท รอว์ , เทลล มี ฮาว แด้ท ชิท ฟีล
Living legend, 20 something, imagine how my d*ck feel
ลีฝอิง เล๊เจ้นด , 20 ซัมติง , อิมแม๊จิ้น ฮาว มาย ดิก ฟีล
God damn it how does all my sh*t feel
ก๊อด แดมนํ อิท ฮาว โด ออล มาย ชิท ฟีล
Men win and men lose, sometimes a friend too
เม็น วิน แอนด์ เม็น ลู้ส , ซัมไทม์ เฟรน ทู
Steaming on the tops, I’m never stealth from the f*ck
กำลังสทีม ออน ท๊อพ , ไอ เอ็ม เน๊เฝ่อร์ ซเท็ลธ ฟรอม ฟัค
I’ve never felt like I’m not
ไอ แฮฟ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท ไล๊ค ไอ เอ็ม น็อท
Swagger it’s in my roots
ซแวกเกอะ อิท เอส อิน มาย รู๊ท
New York we the greatest, these rap n*ggas hate us
นิว ยอค วี เกสเดด , ฑิส แร็พ นิกงา เฮท อัซ
Most you n*ggas wanna be us, I can see it in they faces
โมซท ยู นิกงา วอนนา บี อัซ , ไอ แคน ซี อิท อิน เด เฟซ
They like the same sense, seventeen beating cases
เด ไล๊ค เซม เซ้นส , เซฝเอ็นทีน กำลังบีท เค๊ส
Same drugs and same names, different places
เซม ดรัก แอนด์ เซม เนม , ดีฟเฟอะเร็นท เพลส
Same kick game perspective just switch lanes
เซม คิ๊ค เกม เพอร์สเพ๊คถีฝ จั๊สท สวิทช์ เลน
Been hot for 4 years, my n*gga Isaac Blaze
บีน ฮอท ฟอร์ 4 เยียร์ , มาย นิกงา อิสซา เบลซ
A true meaning it seems, underground kings
ทรู กำลังมีน อิท ซีม , อันเดิกเรานด คิง
Still high without my wings, survive and still got dream
สทิลล ไฮฮ วิธเอ๊าท มาย วิง , เซอร์ไฝ๊ฝ แอนด์ สทิลล ก็อท ดรีม
Equality and loyal over fallacies and more
อิควอลอิทิ แอนด์ ล๊อยัล โอ๊เฝ่อร ฟอลเช็ด แอนด์ โม
And where I come from the hood is still n*ggas poor
แอนด์ แวร์ ไอ คัม ฟรอม ฮุด อิส สทิลล นิกงา พัวร์
Pour another bottle f*ck America’s dreams
พาว อะน๊าเทร่อร์ บ๊อทเทิ่ล ฟัค อะเมริคะ เอส ดรีม
Do it for your family or life ain’t what it seems
ดู อิท ฟอร์ ยุร แฟ๊มิลี่ ออ ไล๊ฟ เอน ที ว๊อท อิท ซีม
Get it how you live and album sales wouldn’t matter
เก็ท อิท ฮาว ยู ไล้ฝ แอนด์ อั๊ลบั้ม เซล วู๊ดดึน ที แม๊ทเท่อร์
Still running through you n*ggas like a mother f*cking bada–
สทิลล รันนิง ทรู ยู นิกงา ไล๊ค ม๊าเธ่อร์ ฟัคอิง บาดา —


[Verse 4 – Meechy Darko:]
[เฝิซ 4 – มีชี่ ดราโก :]
I was conceived under the rubble of the buildings
ไอ วอส ค็อนซีฝ อั๊นเด้อร เหริบเบิล อ็อฝ บีลดิง
That Snoop crumble back in 19-s-s-s-something
แด้ท ซนูพ แคมเบิล แบ็ค อิน 19-เอส -เอส -เอส -ซัมติง
Someone once told me suffering would lead
ซัมวัน วั๊นซ โทลด มี กำลังซั๊ฟเฟ่อร์ เวิด ลี๊ด
to the discovery of something deep
ทู ดิซคัฝเออะริ อ็อฝ ซัมติง ดี๊พ
Inner Peace
อีนเนอะ พี๊ซ
Mind, Body, Soul; Holy Trinity
ไมนด์ , บ๊อดี้ , โซล ; โฮ๊ลี่ ทรีนอิทิ
The Dark Man rides the pale horse
ด๊าร์ค แมน ไรด์ เพล ฮอร์ส
Down the road the checker board
เดาน โร้ด เชคเออะ บอร์ด
Kaleidoscope vision
คะไลโดะซโคพ ฝิ๊ชั่น
My vision in vivid is formed
มาย ฝิ๊ชั่น อิน ฝีฝอิด อิส ฟอร์ม
My prism is shimmering glistening I’m giving off
มาย ไพซึม อิส ฌีมเมอะริ่ง กำลังกริซเซ็น ไอ เอ็ม กีฝวิง ออฟฟ
A ray of light, ironic cause my name comes from the dark
เรย์ อ็อฝ ไล๊ท , ไอรอนอิค ค๊อส มาย เนม คัม ฟรอม ด๊าร์ค
I am the spawn of the sin of my pops, yeh I was taught
ไอ แอ็ม ซพอน อ็อฝ ซิน อ็อฝ มาย พ็อพ , เย้ ไอ วอส ทอท
But I vocalled and got involved the only flaw that I know
บั๊ท ไอ โวเซ็ลเล็ด แอนด์ ก็อท อินโฝ๊ลฝ โอ๊นลี่ ฟลอ แด้ท ไอ โนว์
My only flaw and the earth revolves whether I am on it or naw
มาย โอ๊นลี่ ฟลอ แอนด์ เอิร์ทร รีโฝ้ลฝ ฮเวทเออะ ไอ แอ็ม ออน อิท ออ นอว
But f*ck that let’s break the law
บั๊ท ฟัค แด้ท เล็ท เอส เบร๊ค ลอว์
We’re scared of law because my fam cannot afford to flee
วี รี ซคา อ็อฝ ลอว์ บิคอส มาย แฟม แคนน็อท แอฟฟอร์ด ทู ฟลี
Should a n*gga spawn for me tell him it’s Saint Laurent
เชิด นิกงา ซพอน ฟอร์ มี เทลล ฮิม อิท เอส เซ๊นท โลลอน
Gold coliseum front painful [?]
โกลด์ คอลิซีอัม ฟร๊อนท เพลนฟลู [?]
8 whores pack the front of the bus, we on tour
8 โฮ แพ็ค ฟร๊อนท อ็อฝ บัส , วี ออน ทัวร์
World War 3 when I undraw these vocals C4
เวิลด วอร์ 3 เว็น ไอ อันดราว ฑิส โฝแค็ล ซีโฟ
Laying my punchlines like landmines
เลยิง มาย พั๊นชลาย ไล๊ค แลนมาย
I was born on the darkest day, in blood I was baptised
ไอ วอส บอน ออน ดาร์คเนท เดย์ , อิน บลัด ไอ วอส แล็บเช็ด
I can’t help but understate watch this capricorn decapitate
ไอ แคน ที เฮ้ลพ บั๊ท อันเดิซเทท ว๊อทช ดิส แคปพิครอน ดิแคพอิเทท
Gimme a 10, gimme a 9, f*ck just gimme a gatling
กีมมิ 10, กีมมิ 9, ฟัค จั๊สท กีมมิ เก็ตลิง
So I get crazy reunion and splatter his whole family
โซ ไอ เก็ท คเรสิ ริยูนยัน แอนด์ ซพแลทเทอะ ฮิส โฮล แฟ๊มิลี่
Who gon’ be at communion?
ฮู ก็อน บี แอ็ท ค็อมยูนยัน ?
Sports, drugs and entertainment (keep our)
สพอร์ท , ดรัก แอนด์ เอนเทอะเทนเม็นท (คี๊พ เอ๊า )
computers (beeping, no) wordsmith
ค็อมพยูทเออะ (กำลังบีพ , โน ) ว็อตสมิท
You turd sh*t, I can
ยู ท็อต ชิท , ไอ แคน
Be a nuisance to any rapper that’s spewing that sh*t that we been doing
บี นิ๊วแซนซ์ ทู เอ๊นี่ แรพเพอ แด้ท เอส กำลังซพู แด้ท ชิท แด้ท วี บีน ดูอิง
Rolling stone with this chrome I leave his body in ruins
โรลลิง สโทน วิธ ดิส คโรม ไอ ลี๊ฝ ฮิส บ๊อดี้ อิน รูอิน
I ch-chew him and pew pew him
ไอ แชพเทอะ -ชิว ฮิม แอนด์ พยู พยู ฮิม
I’m Duke Nukem, f*ck how n*ggas doin
ไอ เอ็ม ดยูค นู๊กซิม, ฟัค ฮาว นิกงา โดย
How dare these rappers over bite the
ฮาว แดร์ ฑิส แรพเพอ โอ๊เฝ่อร ไบ้ท์
Man with the overbite above par, above the bar, I’m over nice
แมน วิธ โอเวอบิส อะโบ๊ฝ พาร์ , อะโบ๊ฝ บาร์ , ไอ เอ็ม โอ๊เฝ่อร ไน๊ซ์
God ain’t even shoulder-height
ก๊อด เอน ที อี๊เฝ่น โช๊ลเด้อร์ -ไฮท
Pocket knife, clean slice, grab that ammo P
พ๊อคเค่ท ไน๊ฟ , คลีน สไล๊ซ , แกร๊บ แด้ท แอมโม พี
I’m as cold as ice, a walking talking poltergeist
ไอ เอ็ม แอส โคลด์ แอส ไอ๊ซ์ , วอคกิง ทอคอิง โพวเทอไกช
It’s Fleezus Christ, I turn water to acid, I can straighten out the meanest dyke
อิท เอส ฟรีเซียส คไรซท , ไอ เทิร์น ว๊อเท่อร ทู เอ๊สิด , ไอ แคน สเตจเทน เอ๊าท มีนเอส ไดค
7 gram backwood, now my eyes Korean tight
7 กแร็ม แบร็ควูด, นาว มาย อาย โคะรีแอ็น ไท๊ท
My Grandpa can’t read or write, the cops never read my rights
มาย แกรนปา แคน ที รี๊ด ออ ไร๊ท , ค็อพ เน๊เฝ่อร์ รี๊ด มาย ไร๊ท
Running from them flashing lights like Ye when he was still with Nike
รันนิง ฟรอม เด็ม แฟ๊ดชิง ไล๊ท ไล๊ค ยี เว็น ฮี วอส สทิลล วิธ นายกี้
Devil’s pie, the final slice, gave my life up to the mic
เด๊ฝิ้ล เอส ไพ , ไฟ๊น่อล สไล๊ซ , เกฝ มาย ไล๊ฟ อั๊พ ทู ไมคะ
Every rhyme I spit precise, I channel ODB and Big and Pac before I sit and write
เอ๊เฝอร์รี่ ไรม ไอ ซพิท พรีไซ๊ส , ไอ แช๊นเนล โอดีบี แอนด์ บิ๊ก แอนด์ แพค บีฟอร์ ไอ ซิท แอนด์ ไร๊ท
Her seat comes to sitting right, I’m just tryin to lick ‘n’ bite ‘n’ f*ck ‘n’ fight
เฮอ ซีท คัม ทู ซีททิง ไร๊ท , ไอ เอ็ม จั๊สท ทายอิน ทู ลิค เอ็น ไบ้ท์ เอ็น ฟัค เอ็น ไฟ้ท
Who you kidding, there’s no fixing n*gga this the facts of life
ฮู ยู คิดดิง , แดร์ เอส โน กำลังฟิกซ์ นิกงา ดิส แฟคท อ็อฝ ไล๊ฟ
Acid tab and dirty sprite, I’m living the absurdist life
เอ๊สิด แท็บ แอนด์ เดอทิ ซพไรท , ไอ เอ็ม ลีฝอิง อัฟซุดิส ไล๊ฟ
YSL Denim and Phillip Lim my jeans virgin tight
วายเอสแอล เดนิม แอนด์ พิวลิฟ ลิม มาย ยีน เฝ๊อร์จิ้น ไท๊ท
Your favorite rapper bit my whole life, but he ain’t serve it right
ยุร เฟเฝอะริท แรพเพอ บิท มาย โฮล ไล๊ฟ , บั๊ท ฮี เอน ที เซิร์ฝ อิท ไร๊ท
Come on dog, I got more bars than when your service right
คัม ออน ด้อกก , ไอ ก็อท โม บาร์ แฑ็น เว็น ยุร เซ๊อร์ฝิซ ไร๊ท
110 in the stolen coupe then I’m swerving right
110 อิน ซโทเล็น คูเพ เด็น ไอ เอ็ม สเวอวิง ไร๊ท
Follow me come see these sights
ฟ๊อลโล่ว มี คัม ซี ฑิส ไซ๊ท
Don’t be scared, hol’ on tight
ด๊อน ที บี ซคา , โฮล ออน ไท๊ท
Y’all should call me Conrad Murray the way I murder Mike
วาย ออล เชิด คอลลํ มี คอมลาส มอลรี่ เวย์ ไอ เม๊อร์เด้อร์ ไมค


[Recordings from fans:]
[เรคเอิดดิง ฟรอม แฟน :]
Erik the Architect
เอียลิค อ๊าร์ชิเถ็คท
Zombie Juice
สอมบิ จู้ยซ
And Meechy Darko
แอนด์ มีชี่ ดราโก
You guys are an amazing music group
ยู กาย แอ อะเมสอิง มิ๊วสิค กรุ๊พ
You have opened up my mind to all sorts of things
ยู แฮ็ฝ โอ๊เพ่น อั๊พ มาย ไมนด์ ทู ออล ซ๊อร์ท อ็อฝ ทริง
You have completely altered my perception the world
ยู แฮ็ฝ ค็อมพลีทลี อั๊ลเท่อร์ มาย เพอะเซพฌัน เวิลด
And I’m gonna see you every single time im in Salt Lake City for the rest of my life
แอนด์ ไอ เอ็ม กอนนะ ซี ยู เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล ไทม์ แอม อิน ซ้อลท์ เล้ค ซิ๊ที่ ฟอร์ เรสท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ
Yo, Flatbush Zombies, it’s yo boy M.J.B., from Boise, you already know, yo there’s black people in Idaho, we f*ck wiv yo sh*t, keep doin’ ya’ll thing
โย, แฟลตบุช สอมบิ , อิท เอส โย บอย เอ็ม เจ บี, ฟรอม บอยซี่, ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ , โย แดร์ เอส แบล๊ค พี๊เพิ่ล อิน อายดาโฮ , วี ฟัค วิว โย ชิท , คี๊พ โดย ยา วิว ติง
Ay shoutout Flatbush Zombies, you make the realest music out there, shout out Meechy, shout of Arch shout of Juice, [?]
เอ ช๊อตเอ้า แฟลตบุช สอมบิ , ยู เม้ค รีเอวรีเอส มิ๊วสิค เอ๊าท แดร์ , เช๊าท เอ๊าท มีชี่ , เช๊าท อ็อฝ อาช เช๊าท อ็อฝ จู้ยซ , [?]
..man it’s about time you n*ggas dropped an album, ya’ll been preforming the same sh*t for two years now like come on..
..แมน อิท เอส อะเบ๊าท ไทม์ ยู นิกงา ดร็อพ อั๊ลบั้ม , ยา วิว บีน พรีฟอมมิง เซม ชิท ฟอร์ ทู เยียร์ นาว ไล๊ค คัม ออน..
I love you Erick, I love you Meech, I love you Juice, I just f*cking love you guys
ไอ ลัฝ ยู เอริค , ไอ ลัฝ ยู มีส, ไอ ลัฝ ยู จู้ยซ , ไอ จั๊สท ฟัคอิง ลัฝ ยู กาย
..F*ck ya’ll, cause this gone be the greatest album ever and it ain’t even out yet that’s how much faith I got in these n*ggas .. [?]
..ฟัค ยา วิว , ค๊อส ดิส กอน บี เกสเดด อั๊ลบั้ม เอ๊เฝ่อร์ แอนด์ อิท เอน ที อี๊เฝ่น เอ๊าท เย๊ท แด้ท เอส ฮาว มัช เฟท ไอ ก็อท อิน ฑิส นิกงา ..[?]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Favorite Rap Song คำอ่านไทย Flatbush Zombies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น