เนื้อเพลง By Myself คำอ่านไทย Linkin Park

What do I do to ignore them behind me?
(ฮว็อท ดู ไอ ดู ทู อิกโน เฑ็ม บิไฮนด มี)
Do I follow my instincts blindly?
(ดู ไอ ฟอลโล ไม อีนซทิงท บไลนดลิ)
Do I hide my pride from these bad dreams?
(ดู ไอ ไฮด ไม พไรด ฟร็อม ฑิส แบ็ด ดรีม)
And give in to sad thoughts that are maddening?
(แอ็นด กิฝ อิน ทู แซ็ด ธอท แดท อาร์ แมดดีนิง)
Do I sit here and try to stand it?
(ดู ไอ ซิท เฮียร แอ็นด ทไร ทู ซแท็นด ดิท)
Or do I try to catch them red-handed?
(ออ ดู ไอ ทไร ทู แค็ช เฑ็ม เร็ด แฮ็นด)
Do I trust some and get fooled by phoniness,
(ดู ไอ ทรัซท ซัม แอ็นด เก็ท ฟูล ไบ โฟรนีเนส ,)
Or do I trust nobody and live in loneliness?
(ออ ดู ไอ ทรัซท โนบอดี้ แอ็นด ไลฝ อิน โลนลิเน็ซ)
Because I can’t hold on when I’m stretched so thin
(บิคอส ไอ แค็นท โฮลด ออน ฮเว็น แอม ซทเร็ช โซ ธิน)
I make the right moves but I’m lost within
(ไอ เมค เดอะ ไรท มูฝ บัท แอม ล็อซท วิฑีน)
I put on my daily facade but then
(ไอ พัท ออน ไม เดลิ ฟะซาด บัท เฑ็น)
I just end up getting hurt again
(ไอ จัซท เอ็นด อัพ เกดดดิ้ง เฮิท อะเกน)
By myself [myself]
(ไบ ไมเซลฟ [ ไมเซลฟ ])

[x2]
([ x2 ])
I ask why, but in my mind
(ไอ อาซค ฮไว , บัท อิน ไม ไมนด)
I find I can’t rely on myself
(ไอ ไฟนด ดาย แค็นท ริไล ออน ไมเซลฟ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I can’t hold on
(ไอ แค็นท โฮลด ออน)
To what I want when I’m stretched so thin
(ทู ฮว็อท ไอ ว็อนท ฮเว็น แอม ซทเร็ช โซ ธิน)
It’s all too much to take in
(อิทซ ซอร์ ทู มัช ทู เทค อิน)
I can’t hold on
(ไอ แค็นท โฮลด ออน)
To anything watching everything spin
(ทู เอนอิธิง วัทชิง เอ๊วี่ติง ซพิน)
With thoughts of failure sinking in
(วิฑ ธอท อ็อฝ เฟลเยอะ ซีงคิง อิน)

If I
(อิฟ ฟาย)
Turn my back I’m defenseless
(เทิน ไม แบ็ค แอม ดิเฟนซเล็ซ)
And to go blindly seems senseless
(แอ็นด ทู โก บไลนดลิ ซีม เซนซเล็ซ)
If I hide my pride and let it all go on then they’ll
(อิฟ ฟาย ไฮด ไม พไรด แอ็นด เล็ท ดิธ ดอร์ โก ออน เฑ็น เด๊ว)
Take from me ‘till everything is gone
(เทค ฟร็อม มี ทิล เอ๊วี่ติง อีส กอน)
If I let them go I’ll be outdone
(อิฟ ฟาย เล็ท เฑ็ม โก อิล บี เอาทดัน)
But if I try to catch them I’ll be outrun
(บัท อิฟ ฟาย ทไร ทู แค็ช เฑ็ม อิล บี เอาทรัน)
If I’m killed by the questions like a cancer
(อิฟ แอม คิล ไบ เดอะ คเวซชัน ไลค เก แคนเซอะ)
Then I’ll be buried in the silence of the answer
(เฑ็น อิล บี เบริ อิน เดอะ ไซเล็นซ อ็อฝ ดิ อานเซอะ)
by myself [myself]
(ไบ ไมเซลฟ [ ไมเซลฟ ])

[x2]
([ x2 ])
I ask why, but in my mind
(ไอ อาซค ฮไว , บัท อิน ไม ไมนด)
I find I can’t rely on myself
(ไอ ไฟนด ดาย แค็นท ริไล ออน ไมเซลฟ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

How do you think I’ve lost so much
(เฮา ดู ยู ธิงค อิฝ ล็อซท โซ มัช)
I’m so afraid that I’m out of touch
(แอม โซ อัฟเรด แดท แอม เอาท อ็อฝ ทั๊ช)
How do you expect… I will know what to do
(เฮา ดู ยู เอ็คซเพคท ไอ วิล โน ฮว็อท ทู ดู)
When all I know Is what you tell me to
(ฮเว็น ออล ไอ โน อีส ฮว็อท ยู เท็ล มี ทู)

[x2]
([ x2 ])
Don’t you know
(ด้อนท์ ยู โน)
I can’t tell you how to make it go
(ไอ แค็นท เท็ล ยู เฮา ทู เมค อิท โก)
No matter what I do, how hard I try
(โน แมทเทอะ ฮว็อท ไอ ดู , เฮา ฮาด ดาย ทไร)
I can’t seem to convince myself why
(ไอ แค็นท ซีม ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ ฮไว)
I’m stuck on the outside
(แอม ซทัค ออน ดิ เอาทไซด)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง By Myself คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น