เนื้อเพลง Ain’t No Time คำอ่านไทย Future

aint-no-time-future

Kicking flavors Saint Laurent watch how I walk
คิคกิ้ง ฟเลเฝอะ เซ๊นท ลอเลน ว๊อทช ฮาว ไอ ว๊อล์ค
Man this paper be the reason why we talk
แมน ดิส เพ๊เพ่อร์ บี รี๊ซั่น วาย วี ท๊อล์ค
Ain’t no favors, they gon’ outline you in chalk
เอน ที โน เฟเฝอะ , เด ก็อน เอ๊าท์ไลน์ ยู อิน ชอค
You the biggest, biggest hater of them all
ยู บิ๊กเกส , บิ๊กเกส เฮเดอ อ็อฝ เด็ม ออล
It ain’t no time, it ain’t no time, it ain’t no time
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์
It ain’t no time, it ain’t no his, it ain’t no mine
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ฮิส , อิท เอน ที โน ไมน์
It ain’t no time, it ain’t no time, it ain’t no lying
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ลายยิง
It ain’t no time, it ain’t no time, it ain’t no flying
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ฟไลอิง


You dropping them dimes, you dropping them dimes, you dropping them dimes
ยู ดรอพพิงส เด็ม ไดม , ยู ดรอพพิงส เด็ม ไดม , ยู ดรอพพิงส เด็ม ไดม
You look like you lying, you look like you lying, you look like you lying
ยู ลุ๊ค ไล๊ค ยู ลายยิง , ยู ลุ๊ค ไล๊ค ยู ลายยิง , ยู ลุ๊ค ไล๊ค ยู ลายยิง
We do this Sunday to Sunday
วี ดู ดิส ซันดิ ทู ซันดิ
Sun up to the sun down
ซัน อั๊พ ทู ซัน เดาน
Look like I stepped on the runway
ลุ๊ค ไล๊ค ไอ สตอปชฺ ออน รันเวย์
They try to tell me to calm down
เด ธราย ทู เทลล มี ทู คาลํม เดาน
Peep how I came in the game and I start rocking that Tom Ford
พีพ ฮาว ไอ เคม อิน เกม แอนด์ ไอ สท๊าร์ท รอคกิง แด้ท ท็อม โฟด
We don’t know what we be saying, we just be yelling out bonjour
วี ด๊อน ที โนว์ ว๊อท วี บี เซอิง , วี จั๊สท บี กำลังเยลล เอ๊าท บอนจัว
We don’t know what we be saying, we just be yelling out bonjour
วี ด๊อน ที โนว์ ว๊อท วี บี เซอิง , วี จั๊สท บี กำลังเยลล เอ๊าท บอนจัว
I like to play with them bands right before I do the encore
ไอ ไล๊ค ทู เพลย์ วิธ เด็ม แบนด์ ไร๊ท บีฟอร์ ไอ ดู อังโค
I like to play with the cash, go to Laurent and spaz
ไอ ไล๊ค ทู เพลย์ วิธ แค๊ช , โก ทู ลอเลน แอนด์ สปาซ
I like to play with the cash, go to Chanel and spaz
ไอ ไล๊ค ทู เพลย์ วิธ แค๊ช , โก ทู ชาเนล แอนด์ สปาซ
I like to go to the jeweler, tell ’em to make me some glass
ไอ ไล๊ค ทู โก ทู จูเอ็ลเลอะ , เทลล เอ็ม ทู เม้ค มี ซัม กล๊าสส
I like to play with the cash, go to Chanel and spaz
ไอ ไล๊ค ทู เพลย์ วิธ แค๊ช , โก ทู ชาเนล แอนด์ สปาซ


Kicking flavors Saint Laurent watch how I walk
คิคกิ้ง ฟเลเฝอะ เซ๊นท ลอเลน ว๊อทช ฮาว ไอ ว๊อล์ค
Man this paper be the reason why we talk
แมน ดิส เพ๊เพ่อร์ บี รี๊ซั่น วาย วี ท๊อล์ค
Ain’t no favors, they gon’ outline you in chalk
เอน ที โน เฟเฝอะ , เด ก็อน เอ๊าท์ไลน์ ยู อิน ชอค
You the biggest, biggest hater of them all
ยู บิ๊กเกส , บิ๊กเกส เฮเดอ อ็อฝ เด็ม ออล
It ain’t no time, It ain’t no time, It ain’t no time
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์
It ain’t no time, It ain’t no his, It ain’t no mine
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ฮิส , อิท เอน ที โน ไมน์
It ain’t no time, It ain’t no time, It ain’t no lying
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ลายยิง
It ain’t no time, It ain’t no time, It ain’t no flying
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ฟไลอิง


You slangin’ that iron, you slagin’ that iron, you toting that iron
ยู สแลงงิน แด้ท ไอ๊อ้อน , ยู สแลกอิน แด้ท ไอ๊อ้อน , ยู กำลังท็อท แด้ท ไอ๊อ้อน
You pressin’ the issue, you pushing the gas, you making ’em violate
ยู เพรซซิน อิ๊ชชู่ , ยู พุฌอิง แก๊ซ , ยู เมคอิง เอ็ม ไฝ๊โอเหลท
I’m dropping the top on that foreign, I zig and I zag I’m all on the grass
ไอ เอ็ม ดรอพพิงส ท๊อพ ออน แด้ท ฟอร์เรน , ไอ ซิกคฺ แอนด์ ไอ แซก ไอ เอ็ม ออล ออน กราซ
I did what I had to pass, you n*ggas you better go back to your stash
ไอ ดิด ว๊อท ไอ แฮ็ด ทู เพซ , ยู นิกงา ยู เบ๊ทเท่อร์ โก แบ็ค ทู ยุร สแตช
I did what I had to do, I ran in that b*tch I didn’t have a mask
ไอ ดิด ว๊อท ไอ แฮ็ด ทู ดู , ไอ แร็น อิน แด้ท บิช ไอ ดินอฺ ที แฮ็ฝ อะ.-แมสค
I did what I should have did, survive through the trenches and look like a man
ไอ ดิด ว๊อท ไอ เชิด แฮ็ฝ ดิด , เซอร์ไฝ๊ฝ ทรู แทลนเชด แอนด์ ลุ๊ค ไล๊ค อะ.-แมน
I sit at the throne, I sit at the throne, you n*ggas ain’t nothing but some clones
ไอ ซิท แอ็ท ธโรน , ไอ ซิท แอ็ท ธโรน , ยู นิกงา เอน ที นอตติง บั๊ท ซัม โคโลน
I sipping that Dom Perignon, when I’m at the store they ringing me up
ไอ ซิพปิง แด้ท ดัม เพริงนอน , เว็น ไอ เอ็ม แอ็ท สโทร์ เด รีงอิง มี อั๊พ
My b*tch on [?]
มาย บิช ออน เฮอ บิช , ก็อท เฮอ อีดิน อิท อั๊พ
I done gained a little weight and I’m keeping it up
ไอ ดัน เกน อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล เว๊ท แอนด์ ไอ เอ็ม คีพอิง อิท อั๊พ
Step in them Christians I done came out the mud
สเท็พ อิน เด็ม ครีซแช็น ไอ ดัน เคม เอ๊าท มัด
I’m flexing on purpose when I’m in the club
ไอ เอ็ม เฟรคซิง ออน เพ๊อร์โพส เว็น ไอ เอ็ม อิน คลับ


Kicking flavors Saint Laurent watch how I walk
คิคกิ้ง ฟเลเฝอะ เซ๊นท ลอเลน ว๊อทช ฮาว ไอ ว๊อล์ค
Let this paper be the reason why we talk
เล็ท ดิส เพ๊เพ่อร์ บี รี๊ซั่น วาย วี ท๊อล์ค
Ain’t no favors, they gon’ outline you in chalk
เอน ที โน เฟเฝอะ , เด ก็อน เอ๊าท์ไลน์ ยู อิน ชอค
You the biggest, biggest hater of them all
ยู บิ๊กเกส , บิ๊กเกส เฮเดอ อ็อฝ เด็ม ออล
It ain’t no time, It ain’t no time, It ain’t no time
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์
It ain’t no time, It ain’t no his, It ain’t no mine
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ฮิส , อิท เอน ที โน ไมน์
It ain’t no time, It ain’t no time, It ain’t no lying
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ลายยิง
It ain’t no time, It ain’t no time, It ain’t no flying
อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ไทม์ , อิท เอน ที โน ฟไลอิง


I like to play with the cash, go to Laurent and spaz
ไอ ไล๊ค ทู เพลย์ วิธ แค๊ช , โก ทู ลอเลน แอนด์ สปาซ
I like to play with the cash, go to Chanel and spaz
ไอ ไล๊ค ทู เพลย์ วิธ แค๊ช , โก ทู ชาเนล แอนด์ สปาซ
I like to go to the jeweler, tell ’em to make me some glass
ไอ ไล๊ค ทู โก ทู จูเอ็ลเลอะ , เทลล เอ็ม ทู เม้ค มี ซัม กล๊าสส
I like to play with the cash, go to Chanel and spaz
ไอ ไล๊ค ทู เพลย์ วิธ แค๊ช , โก ทู ชาเนล แอนด์ สปาซ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Time คำอ่านไทย Future

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น