เนื้อเพลง Vision คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

vision-futuristic-devvon-terrell

[Intro:]
[อินโทร :]
Yeah, uhh huh
ย่า , อา ฮู
N*ggah with a vision
นิกแกส วิธ อะ.-ฝิ๊ชั่น


[Verse 1:]
[เฝิซ 1:]
[Futuristic:]
[ฟิวเจอร์ริสติค :]
Yo, Knew as a youngin I was
โย , นยู แอส อะ.-ยังงิน ไอ วอส
Destined for the rapper life
เดซทิน ฟอร์ แรพเพอ ไล๊ฟ
Watching n*ggas blowing up
วัทชิง นิกแกส โบลวิง อั๊พ
That wasn’t half as nice
แด้ท วอสซึ้น ที ฮาล์ฟ แอส ไน๊ซ์
Traded my hobbies for a job
ทราด มาย ฮอบบีส ฟอร์ อะ.-จ๊อบ
I made the sacrifice
ไอ เมด แซ๊คริไฟซ์
Now when a n*gga shopping
นาว เว็น อะ.-นิกก้า ชอปปิ้ง
I cop it don’t even ask the price
ไอ ค็อพ อิท ด๊อน ที อี๊เฝ่น อาสคฺ ไพร๊ซ์
I’m on a mission with a vision
ไอ เอ็ม ออน อะ.-มิ๊ชชั่น วิธ อะ.-ฝิ๊ชั่น
I ain’t slowing down
ไอ เอน ที สโลวิง เดาน
Hit my n*ggah dev with a text so he knows it’s going down
ฮิท มาย นิกแกส เดฝ วิธ อะ.-เท๊กซท์ โซ ฮี โนว์ อิท เอส โกอิ้ง เดาน
Like bring the camera
ไล๊ค บริง แค๊เมร่า
So everyone can see the moves
โซ เอ๊วี่วัน แคน ซี มู๊ฝ
See to you how we do them things
ซี ทู ยู ฮาว วี ดู เด็ม ทริง
They always dreamed to do
เด ออลเว ดรีม ทู ดู
[Devvon Terrell:]
[เดววอน ทาเล่ว:]
Ooh watch me watch me watch me
อู้ ว๊อทช มี ว๊อทช มี ว๊อทช มี
A n*ggah feeling like rocky
อะ.-นิกแกส ฟีลอิง ไล๊ค รอคคิ
I was climbing all these stairs
ไอ วอส ไคลบบิง ออล ฑิส สแทร์
And I felt like no one would care
แอนด์ ไอ เฟ็ลท ไล๊ค โน วัน เวิด แคร์
But here I am
บั๊ท เฮียร ไอ แอ็ม
Up high on my rise now
อั๊พ ไฮฮ ออน มาย ไร๊ส นาว
I’m rising I’m rising
ไอ เอ็ม ไรสอิง ไอ เอ็ม ไรสอิง
And I know you see me flexing
แอนด์ ไอ โนว์ ยู ซี มี เฟรคซิง
On top of the pyramid
ออน ท๊อพ อ็อฝ พีระมิด
All these kids is thinking
ออล ฑิส คิด อิส ติ้งกิง
How did he do it what the hell he planning watching me like it’s Tv show [?]
ฮาว ดิด ฮี ดู อิท ว๊อท เฮ็ลล ฮี เพลนนิง วัทชิง มี ไล๊ค อิท เอส ทีวี โชว์ [?]
I got a vision but tell me who seen it
ไอ ก็อท อะ.-ฝิ๊ชั่น บั๊ท เทลล มี ฮู ซีน อิท


[Chorus:]
[ค๊อรัส :]
Vision
ฝิ๊ชั่น
I’m just a n*gga with a vision
ไอ เอ็ม จั๊สท อะ.-นิกก้า วิธ อะ.-ฝิ๊ชั่น
Vision
ฝิ๊ชั่น
I always had a vision
ไอ ออลเว แฮ็ด อะ.-ฝิ๊ชั่น


[Verse 2:]
[เฝิซ 2:]
[Futuristic:]
[ฟิวเจอร์ริสติค :]
Yo the crowd cheering they hearing me through the speakers
โย คราวดํ กำลังเชียรํ เด เฮียริง มี ทรู ซพีคเออะ
Remember rapping for pops
รีเม๊มเบ่อร์ แร๊บบิง ฟอร์ พ็อพ
Way back when he had a beeper
เวย์ แบ็ค เว็น ฮี แฮ็ด อะ.-บีเพอ
Talent shows with my entire
แท๊เล้นท โชว์ วิธ มาย เอ็นไทรํ
School up on the bleachers
สคูล อั๊พ ออน บีสเชอร์
Getting suspended for not
เกดดดิ้ง ซัสเพ็นด์ ฟอร์ น็อท
Paying attention to my teachers
เพย์อิง แอ็ทเทนฌัน ทู มาย ที๊ชเช่อร
Now them teachers all bragging
นาว เด็ม ที๊ชเช่อร ออล บแรกกิง
To they students look at zac now
ทู เด ซทยูเด็นท ลุ๊ค แอ็ท เซค นาว
He used to be a class clown
ฮี ยู๊ส ทู บี อะ.-คลาสสํ คลาวนํ
Like I’m their son they’d act proud
ไล๊ค ไอ เอ็ม แดร์ ซัน เด ดี แอ๊คท พเราด
Never been in the back ground
เน๊เฝ่อร์ บีน อิน แบ็ค กราวนด์
How the f*ck do that sound
ฮาว ฟัค ดู แด้ท ซาวน์ด
I always hope to be
ไอ ออลเว โฮพ ทู บี
Exactly what I am now
เอ็กแสคทลิ ว๊อท ไอ แอ็ม นาว
[Devvon Terrell:]
[เดววอน ทาเล่ว:]
Yeah people told me I would
ย่า พี๊เพิ่ล โทลด มี ไอ เวิด
Never make it this way
เน๊เฝ่อร์ เม้ค อิท ดิส เวย์
If life is a b*tch then I’m feeling
อิ๊ฟ ไล๊ฟ อิส อะ.-บี๊ส เด็น ไอ เอ็ม ฟีลอิง
Like that I’m over payed
ไล๊ค แด้ท ไอ เอ็ม โอ๊เฝ่อร เพย์
From touring with futuristic
ฟรอม กำลังทัวร์ วิธ ฟิวเจอร์ริสติค
I finally made my decision
ไอ ไฟแน็ลลิ เมด มาย ดีซิ๊ชั่น
Seeing all of these hints
ซีอิง ออล อ็อฝ ฑิส ฮินท์
Now I finally see the vision
นาว ไอ ไฟแน็ลลิ ซี ฝิ๊ชั่น
Life is what you make it cause failure will breed hatred so when they
ไล๊ฟ อิส ว๊อท ยู เม้ค อิท ค๊อส เฟลเยอะ วิล บรีด เฮทเร็ด โซ เว็น เด
hating you just say sorry you didn’t make it standing next to you n*ggas
เฮดติง ยู จั๊สท เซย์ ซ๊อรี่ ยู ดินอฺ ที เม้ค อิท ซแทนดิง เน๊กซท ทู ยู นิกแกส
Don’t see your vision
ด๊อน ที ซี ยุร ฝิ๊ชั่น
But when the world behind
บั๊ท เว็น เวิลด บีฮายน์
You they say that your f*cking winning
ยู เด เซย์ แด้ท ยุร ฟักกิ้ง วีนนิง


[Chorus:]
[ค๊อรัส :]
Vision
ฝิ๊ชั่น
I’m just a n*gga with a vision
ไอ เอ็ม จั๊สท อะ.-นิกก้า วิธ อะ.-ฝิ๊ชั่น
Vision
ฝิ๊ชั่น
I always had a vision
ไอ ออลเว แฮ็ด อะ.-ฝิ๊ชั่น


[Verse 3:]
[เฝิซ 3:]
[Futuristic:]
[ฟิวเจอร์ริสติค :]
Yo now it’s flights, red carpets
โย นาว อิท เอส ฟไลท , เร้ด ค๊าร์เพ็ท
And big events
แอนด์ บิ๊ก อีเฝ๊นท
Radio plays, sold out shows
เร๊ดิโอ เพลย์ , โซลด เอ๊าท โชว์
That get intense
แด้ท เก็ท อินเทนซ
Live my success through all the
ไล้ฝ มาย ซัคเซสส ทรู ออล
Talking if I need revenge
ทอคอิง อิ๊ฟ ไอ นี๊ด รีเฝ้นจ
Kicking through the fence and obstacles that I was up against
คิคกิ้ง ทรู เฟ้นซ แอนด์ อ๊อบสเทเคิ่ล แด้ท ไอ วอส อั๊พ อะเก๊นสท
They respect me for always
เด เรสเพ๊คท มี ฟอร์ ออลเว
Telling my story and coming up
เทลลิง มาย สท๊อรี่ แอนด์ คัมอิง อั๊พ
In the clutch like my name was Robert horry
อิน คลัทซ์ ไล๊ค มาย เนม วอส รอบเอิท เฮอรี
Doing independent let nobody do it for me
ดูอิง อินดีเพ๊นเด้นท เล็ท โนบอดี้ ดู อิท ฟอร์ มี
Killin n*ggas before me and after me this a warning let’s go
คิลลิน นิกแกส บีฟอร์ มี แอนด์ แอ๊ฟเท่อร มี ดิส อะ.-วอนิง เล็ท เอส โก
[Devvon Terrell:]
[เดววอน ทาเล่ว:]
This is the warning so please
ดิส อิส วอนิง โซ พลีซ
Proceed here with caution
โพรซี๊ด เฮียร วิธ ค๊อชั่น
All my life I’ve been crawling
ออล มาย ไล๊ฟ ไอ แฮฟ บีน คอลลิง
And now I feel like I’m walking
แอนด์ นาว ไอ ฟีล ไล๊ค ไอ เอ็ม วอคกิง
Had to find a ride to my own
แฮ็ด ทู ไฟนด์ อะ.-ไรด์ ทู มาย โอว์น
College graduation, then I figured it out
ค๊อลลิจ กแรจิวเอฌัน , เด็น ไอ ฟิ๊กเก้อร อิท เอ๊าท
And I knew I’d f*cking make it
แอนด์ ไอ นยู ไอ ดี ฟักกิ้ง เม้ค อิท
So here I am
โซ เฮียร ไอ แอ็ม
Here is the speed from
เฮียร อิส สพี๊ด ฟรอม
The n*gga underground
นิกก้า อันเดิกเรานด
You should call me up and rising
ยู เชิด คอลลํ มี อั๊พ แอนด์ ไรสอิง
Cause they can hear me now
ค๊อส เด แคน เฮียร มี นาว
I’m thinking like wow y’all
ไอ เอ็ม ติ้งกิง ไล๊ค เวา วาย ออล
Just really listen
จั๊สท ริแอ็ลลิ ลิ๊สซึ่น
Devvon Terrell and futuristic
เดววอน ทาเล่ว แอนด์ ฟิวเจอร์ริสติค
Hope y’all got the vison
โฮพ วาย ออล ก็อท วิชัน


[Outro:]
[เอ๊าโต :]
I’m on a mission with a vision I ain’t slowing down
ไอ เอ็ม ออน อะ.-มิ๊ชชั่น วิธ อะ.-ฝิ๊ชั่น ไอ เอน ที สโลวิง เดาน
Doing it independent
ดูอิง อิท อินดีเพ๊นเด้นท
Made the sacrifice
เมด แซ๊คริไฟซ์
I’m on a mission with a vision I ain’t slowing down
ไอ เอ็ม ออน อะ.-มิ๊ชชั่น วิธ อะ.-ฝิ๊ชั่น ไอ เอน ที สโลวิง เดาน
Doing it independent
ดูอิง อิท อินดีเพ๊นเด้นท
I was destined for the rapper life
ไอ วอส เดซทิน ฟอร์ แรพเพอ ไล๊ฟ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vision คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น