เนื้อเพลง What The Price คำอ่านไทย Migos

Migos - What The Price
[Quavo:]
ควาโว
Tell me the price
เทลล มี ไพร๊ซ์
Tell me the price
เทลล มี ไพร๊ซ์
Tell me the price
เทลล มี ไพร๊ซ์
Tell me the price
เทลล มี ไพร๊ซ์
No surprise
โน เซอร์ไพร๊ส

[Takeoff {Quavo}:]
[เคกคอฟ {ควาโว}:]
What’s the price?
ว๊อท ไพร๊ซ์ ?
{Prices, prices, going up
{ไพร๊ซ์ , ไพร๊ซ์ , โกอิง อั๊พ
Prices, prices (price)}
ไพร๊ซ์ , ไพร๊ซ์ (ไพร๊ซ์ )}

The big bag, I slide
บิ๊ก แบ๊ก , ไอ สไล๊ด
{Prices, prices, going up}
{ไพร๊ซ์ , ไพร๊ซ์ , โกอิง อั๊พ }
Hold on, yeah
โฮลด์ ออน , เย่
{Prices, prices (price)}
{ไพร๊ซ์ , ไพร๊ซ์ (ไพร๊ซ์ )}
What’s the price?
ว๊อท ไพร๊ซ์ ?
What’s the price?
ว๊อท ไพร๊ซ์ ?
{Prices going up, prices}
{ไพร๊ซ์ โกอิง อั๊พ , ไพร๊ซ์ }
Hold on
โฮลด์ ออน
{Price, going up yeah}
{ไพร๊ซ์ , โกอิง อั๊พ เย่ }
The big bag, I slide
บิ๊ก แบ๊ก , ไอ สไล๊ด
{Sker sker, sker sker, going up}
{สเกอร์ สเกอร์, สเกอร์ สเกอร์, โกอิ้ง อั๊พ }
Hold on
โฮลด์ ออน
{Woo woo woo, price}
{วู วู วู , ไพร๊ซ์ }

[Quavo:]
[ควาโว:]
Bad Mona Lisa
แบ้ด โมนา ลีซา
Slide with my people
สไล๊ด วิธ มาย พี๊เพิ่ล
Pink slip for the ride, but what’s in the trunk, it’s illegal
พิ๊งค สลิ๊พ ฟอร์ ไรด์ , บั๊ท ว๊อท อิน ทรังค , อิท อิลีแก็ล
Came from dimes, no cosigns
เคม ฟรอม ไดม , โน โคซิ่น
You can read between the lines
ยู แคน รี๊ด บีทะวีน ไลน์
Like a pro skater did my own grinds
ไล๊ค อะ.-พโร สเคเดอ ดิด มาย โอว์น ไกรนด

[Takeoff (Quavo):]
[เคกคอฟ (ควาโว):]
Tell me what the preacher preach about (preacher)
เทลล มี ว๊อท พิทเชอร์ พรี๊ช อะเบ๊าท (พิทเชอร์ )
Tell what the teacher teach about (teacher)
เทลล ว๊อท ที๊ชเช่อร ที๊ช อะเบ๊าท (ที๊ชเช่อร )
I’m a go find me a better route
ไอ อะ.-โก ไฟนด์ มี อะ.-เบ๊ทเท่อร์ รู๊ท
That bullshit and cap you can leave it out (cap)
แด้ท โบลชิท แอนด์ แค๊พ ยู แคน ลี๊ฝ อิท เอ๊าท (แค๊พ )
They talking but ain’t tryna hear me out
เด ท๊อล์คิง บั๊ท ainที ทายนา เฮียร มี เอ๊าท
Won’t open the door, tryna leave me out (open)
ว็อน โอ๊เพ่น ดอร์ , ทายนา ลี๊ฝ มี เอ๊าท (โอ๊เพ่น )
I’m a pull up and just empty out (brrr)
ไอ อะ.-พูลล อั๊พ แอนด์ จั๊สท เอ๊มพที่ เอ๊าท (บราา)
Come through, just make sure you clear me out (brrr)
คัม ทรู , จั๊สท เม้ค ชัวร์ ยู เคลียร์ มี เอ๊าท (บราา)

[Quavo:]
[ควาโว:]
Ooh
อู้
Clear me out, clear me out
เคลียร์ มี เอ๊าท , เคลียร์ มี เอ๊าท
Just clear me out
จั๊สท เคลียร์ มี เอ๊าท
Clear me out
เคลียร์ มี เอ๊าท

[Takeoff (Quavo) {Offset}:]
[เคกคอฟ (ควาโว) {ออฟเซท}:]
What’s the price?
ว๊อท ไพร๊ซ์ ?
Prices, prices, going up
ไพร๊ซ์ , ไพร๊ซ์ , โกอิง อั๊พ
Prices, prices (price)
ไพร๊ซ์ , ไพร๊ซ์ (ไพร๊ซ์ )
The big bag, I slide
บิ๊ก แบ๊ก , ไอ สไล๊ด
Prices, prices, going up
ไพร๊ซ์ , ไพร๊ซ์ , โกอิง อั๊พ
Hold on, yeah
โฮลด์ ออน , เย่
Prices, prices (price)
ไพร๊ซ์ , ไพร๊ซ์ (ไพร๊ซ์ )
What’s the price?
ว๊อท ไพร๊ซ์ ?
What’s the price?
ว๊อท ไพร๊ซ์ ?
Prices going up, prices
ไพร๊ซ์ โกอิง อั๊พ , ไพร๊ซ์
Hold on
โฮลด์ ออน
(Price, going up yeah)
(ไพร๊ซ์ , โกอิง อั๊พ เย่ )
The big bag, I slide
บิ๊ก แบ๊ก , ไอ สไล๊ด
(Sker sker, sker sker, going up)
(สเกอร์ สเกอร์, สเกอร์ สเกอร์, โกอิง อั๊พ )
Hold on {shit goin’ up, you know what I mean}
โฮลด์ ออน {ชิท โกอิน อั๊พ , ยู โนว์ ว๊อท ไอ มีน }
(Woo woo, price)
(วู วู , ไพร๊ซ์ )
{Offset!}
{ออฟเซท!}

[Offset:]
[ออฟเซท:]
I do not care what the tag will say (I don’t)
ไอ ดู น็อท แคร์ ว๊อท แท็ก วิล เซย์ (ไอ ด็อน )
I done brought out a big bag today (bag)
ไอ ดัน บรอท เอ๊าท อะ.-บิ๊ก แบ๊ก ทูเดย์ (แบ๊ก )
I just pulled up with the MAC today (brrr)
ไอ จั๊สท พูลล อั๊พ วิธ แมค ทูเดย์ (บราา)
I don’t plan on going out sad today (brrr)
ไอ ด็อน แพลน ออน โกอิง เอ๊าท แซ้ด ทูเดย์ (บราา)
Pay what you owe, eighty a show (eighty)
เพย์ ว๊อท ยู โอว์ , เอทิ อะ.-โชว์ (เอทิ )
Close the curtain and smoke in the ghost (eighty)
โคลส เค๊อร์เท่น แอนด์ สโม๊ค อิน โก๊สท (เอทิ )
Hop in the iron and lift up the door (skrrt)
ฮ็อพ อิน ไอ๊อ้อน แอนด์ ลิฟท อั๊พ ดอร์ (สกาา)
Young rich nigga, more money than I owe (hey)
ยัง ริ๊ช นิกงา , โม มั๊นนี่ แฑ็น ไอ โอว์ (เฮ )
Got your hoe at the condo, no clothes, yeah
ก็อท ยุร โฮ แอ็ท คอนโด , โน คโลฑ , เย่
Climb on a young nigga pole, yeah
ไคลบ์ ออน อะ.-ยัง นิกงา โพล , เย่
You don’t wanna go there (nah)
ยู ด็อน วอนนา โก แดร์ (นาห์ )
Sticks and the dracos in here (brrr)
สทิ๊ค แอนด์ ดเรโค อิน เฮียร (บราา)
Got racks in the back of my pants (racks)
ก็อท แร็ค อิน แบ็ค อ็อฝ มาย แพ็นท (แร็ค )
Got racks in the bachelor pad (racks)
ก็อท แร็ค อิน แบ๊ชเชลเล่อร์ แพ็ด (แร็ค )
These bitches they fuck for a bag (smash)
ฑิส บิดเชด เด ฟัค ฟอร์ อะ.-แบ๊ก (สแม๊ช )
And you niggas gon’ go out sad
แอนด์ ยู นิกงา ก็อน โก เอ๊าท แซ้ด

[Quavo (Takeoff):]
[ควาโว (เคกคอฟ ):]
Bad Mona Lisa (bad)
แบ้ด โมนา ลีซา (แบ้ด )
Slide with my people (skerr skerr)
สไล๊ด วิธ มาย พี๊เพิ่ล (สเกอร์ สเกอร์)
Pink slip for the ride (skerr skerr)
พิ๊งค สลิ๊พ ฟอร์ ไรด์ (สเกอร์ สเกอร์)
But what’s in the trunk, it’s illegal
บั๊ท ว๊อท อิน ทรังค , อิท อิลีแก็ล
Came from dimes (dimes), no cosigns (cosigns)
เคม ฟรอม ไดม (ไดม ), โน โคซิง (โคซิง)
You can read between the lines
ยู แคน รี๊ด บีทะวีน ไลน์
Like a pro skater, did my own grinds, yeah (grinds)
ไล๊ค อะ.-พโร สเคเดอ , ดิด มาย โอว์น ไกรนด , เย่ (ไกรนด )

[Takeoff (Quavo):]
[เคกคอฟ (ควาโว):]
What’s the price?
ว๊อท ไพร๊ซ์ ?
What’s the price?
ว๊อท ไพร๊ซ์ ?
Prices going up, prices
ไพร๊ซ์ โกอิง อั๊พ , ไพร๊ซ์
Hold on
โฮลด์ ออน
(Price, going up yeah)
(ไพร๊ซ์ , โกอิง อั๊พ เย่ )
The big bag, I slide
บิ๊ก แบ๊ก , ไอ สไล๊ด
(Sker sker, sker sker, going up)
(สเกอร์ สเกอร์, สเกอร์ สเกอร์, โกอิง อั๊พ )
Hold on
โฮลด์ ออน
(Woo woo woo, price, yeah!)
(วู วู วู , ไพร๊ซ์ , เย่ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What The Price คำอ่านไทย Migos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น