เนื้อเพลง Where Ya At คำอ่านไทย Future

Future - Where Ya At

I don’t wanna hear at that, I don’t wanna hear none of that
ไอ ด็อน วอนนา เฮียร แอ็ท แด้ท , ไอ ด็อน วอนนา เฮียร นัน อ็อฝ แด้ท
Talkin’ to cameras like “What you need?” and all that shit
ทอคกิ่น ทู แค๊เมร่า ไล๊ค “วอท ยู นีด?” แอนด์ ออล แด้ท ชิท
Fuck that shit, I don’t remember none of that shit
ฟัค แด้ท ชิท , ไอ ด็อน รีเม๊มเบ่อร์ นัน อ็อฝ แด้ท ชิท

[Future:]
[ฟิ๊วเช่อร์ :]
Where your ass was at, dog, when niggas wouldn’t feed me?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น นิกงา วูลด ฟี มี ?
Where your ass was at, dog, when bitches didn’t need me?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น บิดเชด ดินอฺ นี๊ด มี ?
Where your ass was at, dog, when niggas tried to run off?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น นิกงา ทไร ทู รัน ออฟฟ ?
Where your ass was at, dog? You made me pull this gun out
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก ?ยู เมด มี พูลล ดิส กัน เอ๊าท

Where your ass was at, dog, you went and switched sides?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , ยู เว็นท แอนด์ สวิทช์ ไซด์ ?
Where your ass was at, dog, when niggas spread lies on him?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น นิกงา สเพร๊ด ไล ออน ฮิม ?
Where your ass was at, dog, when the bodies came sliding?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น บอดีสฺ เคม ซลิดิง ?
Where your ass was at, dog, when I was serving pies?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น ไอ วอส เซอร์วิง ไพ ?
Where your ass was at, dog, when niggas wouldn’t feed me?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น นิกงา วูลด ฟี มี ?
Where your ass was at, dog, when bitches didn’t need me?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น บิดเชด ดินอฺ นี๊ด มี ?
Where your ass was at, dog, when niggas tried to run off?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น นิกงา ทไร ทู รัน ออฟฟ ?
Where your ass was at, dog? You made me pull this gun out
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก ?ยู เมด มี พูลล ดิส กัน เอ๊าท
Where your ass was at, dog, when I was in the Pyrex?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น ไอ วอส อิน พี้เร็ค?
Where your ass was at, dog, when I was drinking Hi-Tech?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น ไอ วอส ดริ๊งคิง ไฮ -ทิค ?
Where your ass was at, dog? Came through the projects
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก ?เคม ทรู โพร๊เจ็คท
Where your ass at? We keep that fully loaded contracts
แวร์ ยุร อาซ แอ็ท ?วี คี๊พ แด้ท ฟูลลิ โหลด ค๊อนแทรคทํ
Had her rain dance on the dick, ass jumping
แฮ็ด เฮอ เรน แด๊นซ์ ออน ดิก , อาซ จั๊มพิง
Running through the pussy like a nigga going jogging
รันนิง ทรู พุซซิ ไล๊ค อะ.-นิกงา โกอิง จอกกิง
Fuck a little Louis, put it in a bitch pocket
ฟัค อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล ลุอี , พุท อิท อิน อะ.-บิช พ๊อคเค่ท
Put a pic with me on the ‘gram, now you popping
พุท อะ.-พิค วิธ มี ออน กแร็ม , นาว ยูพอพพิง
Where your ass was at when I was trapping in the store?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท เว็น ไอ วอส เทรพพิง อิน สโทร์ ?
Had to struggle to get where I’m at and sell dope
แฮ็ด ทู สทรั๊กเกิ้ล ทู เก็ท แวร์ ไอ แอ็ท แอนด์ เซลล์ โดพ
Jackie Chan moves got game in the choke
แจ็กกี้ เชน มู๊ฝ ก็อท เกม อิน โชค
Gas rolling up in the blunt, Amoco
แก๊ซ โรลลิง อั๊พ อิน บลันท , อะโมโค

12 tryin’ come in the spot to open up the dope
ทแวลว ทายอิน คัม อิน สพอท ทู โอ๊เพ่น อั๊พ โดพ
Burglar bar doors got a young nigga confident
เบ๊อร์กล้ารํ บาร์ ดอร์ ก็อท อะ.-ยัง นิกงา คอนฟิเด็นท
Juugin’ out the stove and we still bangin’, honest
จูจิน เอ๊าท สโท๊ฝ แอนด์ วี สทิลล แบงงิน , อ๊อนเน็สท
Blowing on the O, yo, we call that ho an onion
โบลว์วิง ออน โอ , โย , วี คอลลํ แด้ท โฮ อั๊นยั่น

[Drake:]
[เดรก :]
Man, where your ass was at when we took the city over?
แมน , แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท เว็น วี ทุค ซิ๊ที่ โอ๊เฝ่อร ?
Where your ass was at when all they’d ask was “what’s the hold up?”
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท เว็น ออล เด อาสคฺ วอส “วอท โฮลด์ อัพ?”
Where your ass was at when niggas first got the news?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท เว็น นิกงา เฟิร์สท ก็อท นิว ?
Now your ass around because we’re paying back dues
นาว ยุร อาซ อะราวนฺดฺ บิคอส วี เพย์ยิง แบ็ค ดิว
Where were you? When all the dogs needed help
แวร์ เวอ ยู ?เว็น ออล ด้อกก นี๊ด เฮ้ลพ
Lawyers and the commissary ain’t gon’ pay itself
ล๊อเย่อร์ แอนด์ คอมมิเซริ อิ้นท ก็อน เพย์ อิทเซลฟ
Where your ass was at when we recorded in the bathroom?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท เว็น วี เร๊คขอร์ด อิน บาทรูม ?
Where your ass was at I take attendance like a classroom
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท ไอ เท้ค แอ็ทเทนแด็นซ ไล๊ค อะ.-คลาสรูม
Man I ain’t got no choice
แมน ไอ อิ้นท ก็อท โน ช๊อยซํ
Cause nowadays I swear this shit done changed up for the boy
ค๊อส เนาอะเดส ไอ สแวร์ ดิส ชิท ดัน เช้งจํ อั๊พ ฟอร์ บอย
I’m self-made, selfish with my women, self-employed
ไอ เซลฟ์ -เมด , เซลฟิส วิธ มาย วีมเอิน , เซลฟ์ -เอ็มพลอย
I’ll buy the neighbors house if they complain about the noise
ไอ บาย เนเบอะ เฮ้าส อิ๊ฟ เด คอมเพลน อะเบ๊าท น๊อยส
Man, where your ass was at, dog, when niggas wouldn’t feed me?
แมน , แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น นิกงา วูลด ฟี มี ?
Where your ass was at, dog, when bitches didn’t need me?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก , เว็น บิดเชด ดินอฺ นี๊ด มี ?
Where your ass was at, last winter was the coldest?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ล๊าสท วิ๊นเท่อร์ วอส โคลเดส ?
Fuck where you was at, I had the 6 on my shoulders
ฟัค แวร์ ยู วอส แอ็ท , ไอ แฮ็ด ซิค ออน มาย โช๊ลเด้อร์

[Future:]
[ฟิ๊วเช่อร์ :]
Where your ass was at dog, when niggas wouldn’t feed me?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท ด้อกก , เว็น นิกงา วูลด ฟี มี ?
Where your ass was at dog, when bitches didn’t need me?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท ด้อกก , เว็น บิดเชด ดินอฺ นี๊ด มี ?
Where your ass was at dog, when niggas tried to run off?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท ด้อกก , เว็น นิกงา ทไร ทู รัน ออฟฟ ?
Where your ass was at dog? You made me pull this gun out
รี๊ซั่น ไอ เอ็ม เฮียร ทูเดย์ ค๊อส ไอ อิ้นท เน๊เฝ่อร์ เกฝ อั๊พ

60 for a walk through, bitch don’t panic
ซิกส์ทิ ฟอร์ อะ.-ว๊อล์ค ทรู , บิช ด็อน แพ๊หนิค
Had them bitches fall through fucking like a savage
แฮ็ด เด็ม บิดเชด ฟอลล์ ทรู ฟัคคิง ไล๊ค อะ.-แซเหวจ
Heard you tryna swim in the ocean no jacket
เฮิด ยู ทายนา สวิม อิน โอ๊เชี่ยน โน แจ๊คเก๊ต
Heard that nigga came through squeezing on a ratchet
เฮิด แด้ท นิกงา เคม ทรู สะคิวซิง ออน อะ.-แรชเอท
Heard that nigga came through squeezing on a ratchet
เฮิด แด้ท นิกงา เคม ทรู สะคิวซิง ออน อะ.-แรชเอท
Serve a lot of dog food, call you a mutt
เซิร์ฝ อะ.-ล็อท อ็อฝ ด้อกก ฟู้ด , คอลลํ ยู อะ.-มัท
Where your ass was at dog, when I was on my come-up?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท ด้อกก , เว็น ไอ วอส ออน มาย คัม -อั๊พ ?
The reason I’m here today cause I ain’t never gave up
รี๊ซั่น ไอ เฮียร ทูเดย์ ค๊อส ไอ อิ้นท เน๊เฝ่อร์ เกฝ อั๊พ

Where your ass was at dog, when niggas wouldn’t feed me?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท ด้อกก , เว็น นิกงา วูลด ฟี มี ?
Where your ass was at dog, when bitches didn’t need me?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท ด้อกก , เว็น บิดเชด ดินอฺ นี๊ด มี ?
Where your ass was at dog, when niggas tried to run off?
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท ด้อกก , เว็น นิกงา ทไร ทู รัน ออฟฟ ?
Where your ass was at, dog? You made me pull this gun out
แวร์ ยุร อาซ วอส แอ็ท , ด้อกก ?ยู เมด มี พูลล ดิส กัน เอ๊าท

Where you ass was at, when I was trapping in the store?
แวร์ ยู อาซ วอส แอ็ท , เว็น ไอ วอส เทรพพิง อิน สโทร์ ?
Had to struggle to get where I’m at and sell dope
แฮ็ด ทู สทรั๊กเกิ้ล ทู เก็ท แวร์ ไอ แอ็ท แอนด์ เซลล์ โดพ
Juugin’ out the stove and we still bangin’, honest
จูจิน เอ๊าท สโท๊ฝ แอนด์ วี สทิลล แบงงิน , อ๊อนเน็สท
Blowing on the O, yo, we call that ho an onion
โบลว์วิง ออน โอ , โย , วี คอลลํ แด้ท โฮ อั๊นยั่น

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Ya At คำอ่านไทย Future

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น