เนื้อเพลง The Way I Am คำอ่านไทย Eminem

Whatever…
(ฮว็อทเอฝเออะ)
Dre, just let it run
(ดรี , จัซท เล็ท ดิธ รัน)
Aiyyo turn the beat up a little bit
(เออายเอว เทิน เดอะ บีท อัพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท)
Aiyyo… this song is for anyone… fuck it
(เออายเอว ที ซ็อง อีส ฟอ เอนอิวัน ฟัค อิท)
Just shut up and listen, aiyyo…
(จัซท ฌัท อัพ แอ็นด ลิ๊สซึ่น , เออายเอว)

I sit back with this pack of Zig Zags and this bag
(ไอ ซิท แบ็ค วิฑ ที แพ็ค อ็อฝ ซิกคฺ แซกสฺ แซน ที แบ็ก)
Of this weed it gives me the shit needed to be
(อ็อฝ ที วี ดิท กิฝ มี เดอะ ชิท นีด ทู บี)
The most meanest MC on this – on this Earth
(เดอะ โมซท มีนเอส เอมซี ออน ที ออน ที เอิธ)
And since birth I’ve been cursed with this curse to just curse
(แอ็นด ซินซ เบิธ อิฝ บีน เคิซ วิฑ ที เคิซ ทู จัซท เคิซ)
And just blurt this berserk and bizarre shit that works
(แอ็นด จัซท บเลิท ที เบอะเซิค แอ็นด บิสา ชิท แดท เวิค)
And it sells and it helps in itself to relieve
(แอ็นด ดิท เซ็ล แซน ดิท เฮ็ลพ ซิน อิทเซลฟ ทู ริลีฝ)
All this tension dispensing these sentences
(ออล ที เทนฌัน ดิสเพนซิง ฑิส เซนเท็นซ)
Getting this stress that’s been eating me recently off of this chest
(เกดดดิ้ง ที ซทเร็ซ แฑ็ท บีน อีสดิง มี รีเซ็นทลิ ออฟฟ อ็อฝ ที เช็ซท)
And I rest again peacefully [peacefully]…
(แอ็นด ดาย เร็ซท อะเกน พีซฟุลิ [ พีซฟุลิ ])
But at least have the decency in you
(บัท แอ็ท ลีซท แฮ็ฝ เดอะ ดีเซ็นซิ อิน ยู)
To leave me alone, when you freaks see me out
(ทู ลีฝ มี อะโลน , ฮเว็น ยู ฟรีค ซี มี เอาท)
In the streets when I’m eating or feeding my daughter
(อิน เดอะ ซทรีท ฮเว็น แอม อีสดิง ออ ฟรีดดิง ไม ดอเทอะ)
Do not come and speak to me [speak to me]…
(ดู น็อท คัม แอ็นด ซพีค ทู มี [ ซพีค ทู มี ])
I don’t know you and no,
(ไอ ด้อนท์ โน ยู แอ็นด โน ,)
I don’t owe you a motherfucking thing
(ไอ ด้อนท์ โอ ยู อะ มาเดอร์ฟัคกิง ธิง)
I’m not Mr. N’Sync, I’m not what your friends think
(แอม น็อท มีซเทอะ เอ็นซิง, แอม น็อท ฮว็อท ยุร ฟเร็นด ธิงค)
I’m not Mr. Friendly, I can be a prick
(แอม น็อท มีซเทอะ ฟเรนดลิ , ไอ แค็น บี อะ พริค)
If you tick me my tank is on empty [is on empty]…
(อิฟ ยู ทิค มี ไม แท็งค อีส ออน เอมทิ [ อีส ออน เอมทิ ])
No patience is in me and if you offend me
(โน เพเฌ็นซ อีส ซิน มี แอ็นด อิฟ ยู อ็อฟเฟนด มี)
I’m lifting you 10 feet [lifting you 10 feet]… in the air
(แอม ลิฝทิง ยู 10 ฟีท [ ลิฝทิง ยู 10 ฟีท ] อิน ดิ แอ)
I don’t care who was there and who saw me destroy you
(ไอ ด้อนท์ แค ฮู วอส แฑ แอ็นด ฮู ซอ มี ดิซทรอย ยู)
Go call you a lawyer, file you a lawsuit
(โก คอล ยู อะ ลอเยอะ , ไฟล ยู อะ โลวูท)
I’ll smile in the courtroom and buy you a wardrobe
(อิล ซไมล อิน เดอะ โครชรูมแอ็นด ไบ ยู อะ วอดโรบ)
I’m tired of all you [of all you]…
(แอม ไทร อ็อฝ ออล ยู [ อ็อฝ ออล ยู ])
I don’t mean to be mean but that’s all I can be is just me
(ไอ ด้อนท์ มีน ทู บี มีน บัท แฑ็ท ซอร์ ไอ แค็น บี อีส จัซท มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
And I am, whatever you say I am
(แอ็นด ดาย แอ็ม , ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ไอ แอ็ม)
If I wasn’t, then why would I say I am?
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น , เฑ็น ฮไว วูด ดาย เซ ไอ แอ็ม)
In the paper, the news everyday I am
(อิน เดอะ เพเพอะ , เดอะ นยู เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม)
Radio won’t even play my jam
(เรดิโอ ว็อนท อีเฝ็น พเล ไม แจ็ม)
‘Cause I am, whatever you say I am
(คอส ไอ แอ็ม , ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ไอ แอ็ม)
If I wasn’t, then why would I say I am?
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น , เฑ็น ฮไว วูด ดาย เซ ไอ แอ็ม)
In the paper, the news everyday I am
(อิน เดอะ เพเพอะ , เดอะ นยู เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม)
I don’t know it’s just the way I am
(ไอ ด้อนท์ โน อิทซ จัซท เดอะ เว ไอ แอ็ม)

Sometimes I just feel like my father,
(ซัมไทม์ ซาย จัซท ฟีล ไลค ไม ฟาเฑอะ ,)
I hate to be bothered
(ไอ เฮท ทู บี บอฑเออะ)
With all of this nonsense it’s constant
(วิฑ ออล อ็อฝ ที นอนเซ็นซ อิทซ คอนสแท็นท)
And, “Oh, it’s his lyrical content –
(แอ็นด , “ โอ , อิทซ ฮิส ลีริแค็ล ค็อนเทนท)
– the song ‘Guilty Conscience’ has gotten such rotten responses“
(เดอะ ซ็อง กีลทิ คอนเฌ็นซ แฮ็ส กอททน ซัช รอตอึน ริซพอนซ “)
And all of this controversy circles me
(แอ็นด ออล อ็อฝ ที คอนทโระเฝอซิ เซ๊อร์เคิ้ล มี)
And it seems like the media immediately
(แอ็นด ดิท ซีม ไลค เดอะ มีเดียะ อิมีดิอิทลิ)
Points a finger at me [finger at me]…
(พอยนท ซา ฟีงเกอะ แรท มี [ ฟีงเกอะ แรท มี ])
So I point one back at ’em, but not the index or pinkie
(โซ ไอ พอยนท วัน แบ็ค แกท เอ็ม , บัท น็อท ดิ อีนเด็คซ ออ พินกี้)
Or the ring or the thumb, it’s the one you put up
(ออ เดอะ ริง ออ เดอะ ธัม , อิทซ ดิ วัน ยู พัท อัพ)
When you don’t give a fuck, when you won’t just put up
(ฮเว็น ยู ด้อนท์ กิฝ อะ ฟัค , ฮเว็น ยู ว็อนท จัซท พัท อัพ)
With the bullshit they pull, ’cause they full of shit too
(วิฑ เดอะ โบลชิท เฑ พุล , คอส เฑ ฟูล อ็อฝ ชิท ทู)
When a dude’s getting bullied and shoots up his school
(ฮเว็น อะ ดยูด เกดดดิ้ง บุลลิ แอ็นด ฌูท อัพ ฮิส ซคูล)
And they blame it on Marilyn [on Marilyn]… and the heroin
(แอ็นด เฑ บเลม อิท ออน มาริลีน [ ออน มาริลีน ] แอ็นด เดอะ เฮโระอิน)
Where were the parents at? And look where it’s at
(ฮแว เวอ เดอะ แพเร็นท แอ็ท แอ็นด ลุค ฮแว อิทซ แอ็ท)
Middle America, now it’s a tragedy
(มิ๊ดเดิ้ล อะเมริคะ , เนา อิทซ ซา ทแรจเอะดิ)
Now it’s so sad to see, an upper class city
(เนา อิทซ โซ แซ็ด ทู ซี , แอน อัพเพอะ คลาซ ซีทอิ)
Having this happening [this happening]…
(แฮฝวิ่ง ที แฮพเพะนิง [ ที แฮพเพะนิง ])
Then attack Eminem ’cause I rap this way [rap this way]…
(เฑ็น แอ็ทแทค เอมมีนเอม คอส ไอ แร็พ ที เว [ แร็พ ที เว ])
But I’m glad ’cause they feed me the fuel that I need for the fire
(บัท แอม กแล็ด คอส เฑ ฟี มี เดอะ ฟยูเอ็ล แดท ไอ เน ฟอ เดอะ ไฟร)
To burn and it’s burning and I have returned
(ทู เบิน แอ็นด อิทซ เบรินนิง แอ็นด ดาย แฮ็ฝ ริเทิน)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
And I am, whatever you say I am
(แอ็นด ดาย แอ็ม , ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ไอ แอ็ม)
If I wasn’t, then why would I say I am?
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น , เฑ็น ฮไว วูด ดาย เซ ไอ แอ็ม)
In the paper, the news everyday I am
(อิน เดอะ เพเพอะ , เดอะ นยู เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม)
Radio won’t even play my jam
(เรดิโอ ว็อนท อีเฝ็น พเล ไม แจ็ม)
‘Cause I am, whatever you say I am
(คอส ไอ แอ็ม , ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ไอ แอ็ม)
If I wasn’t, then why would I say I am?
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น , เฑ็น ฮไว วูด ดาย เซ ไอ แอ็ม)
In the paper, the news everyday I am
(อิน เดอะ เพเพอะ , เดอะ นยู เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม)
I don’t know it’s just the way I am
(ไอ ด้อนท์ โน อิทซ จัซท เดอะ เว ไอ แอ็ม)

I’m so sick and tired of being admired
(แอม โซ ซิค แอ็นด ไทร อ็อฝ บีอิง แอ็ดไมร)
That I wish that I would just die or get fired
(แดท ไอ วิฌ แดท ไอ วูด จัซท ได ออ เก็ท เฟอ)
And dropped from my label, let’s stop with the fables
(แอ็นด ดร็อพ ฟร็อม ไม เลเบ็ล , เล็ท ซท็อพ วิฑ เดอะ เฟบล)
I’m not gonna be able to top on “My Name is… “
(แอม น็อท กอนนะ บี เอ๊เบิ้ล ทู ท็อพ ออน “ ไม เนม อีส “)
And pigeon-holed into some pop-py sensation
(แอ็นด พีจอัน โฮล อีนทุ ซัม พ็อพ พาย เซ็นเซฌัน)
That got me rotation at rock’n’roll stations
(แดท ก็อท มี โรเทฌัน แอ็ท รอคนาโรล ซเทฌัน)
And I just do not got the patience [got the patience]…
(แอ็นด ดาย จัซท ดู น็อท ก็อท เดอะ เพเฌ็นซ [ ก็อท เดอะ เพเฌ็นซ ])
To deal with these cocky Caucasians who think
(ทู ดีล วิฑ ฑิส คอคอิ คอเคแฌ็น ฮู ธิงค)
I’m some wigger who just tries to be black ’cause I talk
(แอม ซัม วิคเกอร์ ฮู จัซท ทรายส์ ทู บี บแล็ค คอส ไอ ทอค)
With an accent, and grab on my balls, so they always keep asking
(วิฑ แอน แอคเซ็นท , แอ็นด กแร็บ ออน ไม บอล , โซ เฑ ออลเว คีพ อาคกิ้ง)
The same fucking questions [fucking questions]…
(เดอะ เซม ฟัคอิง คเวซชัน [ ฟัคอิง คเวซชัน ])
What school did I go to, what hood I grew up in
(ฮว็อท ซคูล ดิด ดาย โก ทู , ฮว็อท ฮุด ดาย กรู อัพ อิน)
The why, the who what when, the where, and the how
(เดอะ ฮไว , เดอะ ฮู ฮว็อท ฮเว็น , เดอะ ฮแว , แอ็นด เดอะ เฮา)
‘Til I’m grabbing my hair and I’m tearing it out
(ทิล แอม กแร็บบิง ไม แฮ แอ็นด แอม แทริง อิท เอาท)
‘Cause they driving me crazy [driving me crazy]… I can’t take it
(คอส เฑ ดรายวิง มี คเรสิ [ ดรายวิง มี คเรสิ ] ไอ แค็นท เทค อิท)
I’m racing, I’m pacing, I stand and I sit
(แอม เรสซิ่ง , แอม เพซซิง , ไอ ซแท็นด แอ็นด ดาย ซิท)
And I’m thankful for every fan that I get
(แอ็นด แอม แธงคฟุล ฟอ เอฝริ แฟน แดท ไอ เก็ท)
But I can’t take a shit, in the bathroom
(บัท ไอ แค็นท เทค เก ชิท , อิน เดอะ บาทรูม)
Without someone standing by it
(วิเฑาท ซัมวัน ซแทนดิง ไบ อิท)
No I won’t sign your autograph
(โน ไอ ว็อนท ไซน ยุร ออโทะกรัฟ)
You can call me an asshole I’m glad
(ยู แค็น คอล มี แอน แอสโฮล แอม กแล็ด)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
‘Cause I am, whatever you say I am
(คอส ไอ แอ็ม , ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ไอ แอ็ม)
If I wasn’t, then why would I say I am?
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น , เฑ็น ฮไว วูด ดาย เซ ไอ แอ็ม)
In the paper, the news everyday I am
(อิน เดอะ เพเพอะ , เดอะ นยู เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม)
Radio won’t even play my jam
(เรดิโอ ว็อนท อีเฝ็น พเล ไม แจ็ม)
‘Cause I am, whatever you say I am
(คอส ไอ แอ็ม , ฮว็อทเอฝเออะ ยู เซ ไอ แอ็ม)
If I wasn’t, then why would I say I am?
(อิฟ ฟาย วอสซึ้น , เฑ็น ฮไว วูด ดาย เซ ไอ แอ็ม)
In the paper, the news everyday I am
(อิน เดอะ เพเพอะ , เดอะ นยู เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม)
I don’t know it’s just the way I am
(ไอ ด้อนท์ โน อิทซ จัซท เดอะ เว ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way I Am คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น