เนื้อเพลง Air Force Ones คำอ่านไทย Nelly

[Intro]
([ อินโทร ])
Big boy.. Big boy.. Big boy
(บิก บอย บิก บอย บิก บอย)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I said give me two pairs
(ไอ เซ็ด กิฝ มี ทู แพ)
[cause] I need two pairs
([ คอส ] ไอ เน ทู แพ)
So I can get to stomping in my air force ones
(โซ ไอ แค็น เก็ท ทู สตอมปิ้ง อิน ไม แอ โฟซ วัน)
[Big boys] stomping in my air force ones
([ บิก บอย ] สตอมปิ้ง อิน ไม แอ โฟซ วัน)

[Nelly]
([ เนลลี])
I like the all white high top strap with the gum bottom
(ไอ ไลค ดิ ออล ฮไวท ไฮ ท็อพ ซทแร็พ วิฑ เดอะ กัม บอตตัม)
[Big boy] there’s something bout them that’s dirty why I got ’em
([ บิก บอย ] แดร์ ซัมติง เบาท เฑ็ม แฑ็ท เดอทิ ฮไว ไอ ก็อท เอ็ม)
[Big boy] I leave um strapped and laced and come up out um
([ บิก บอย ] ไอ ลีฝ อึม สแตปชฺ แอ็นด แล็ค แอ็นด คัม อัพ เอาท อึม)
[Big Boy] the last person who touched ’em I been shot ’em [big boy]
([ บิก บอย ] เดอะ ลาซท เพ๊อร์ซั่น ฮู ทั๊ช เอ็ม ไอ บีน ฌ็อท เอ็ม [ บิก บอย ])

[Kyjuan]
([ คายจึน ])
Now if you looked, and seen lime green forces and kiwi
(เนา อิฟ ยู ลุค , แอ็นด ซีน ไลม กรีน โฟซ แซน คีวี)
[Big boy] you couldn’t get this color if you had a personal genie
([ บิก บอย ] ยู คูดซึ่น เก็ท ดีซ คัลเออะ อิฟ ยู แฮ็ด อะ เพอซแน็ล จีนิ)
[Big boy] you now I keep it hip-hop
([ บิก บอย ] ยู เนา ไอ คีพ อิท ฮิพ ฮ็อพ)
My niggas flip flop
(ไม นิกงา ฟลิพ ฟล็อพ)
[Big boy] yea my force ones and tip top
([ บิก บอย ] เย ไม โฟซ วัน แซน ทิพ ท็อพ)
[Me] now form a flip flop, [big boy]
([ มี ] เนา ฟอม มา ฟลิพ ฟล็อพ , [ บิก บอย ])

[Ali]
([ เอลลี ])
I like the limited edition to kaki and army green
(ไอ ไลค เดอะ ลีมอิท อิดีฌอัน ทู เคกกี้ แอ็นด อามิ กรีน)
[Big boy] patent leather pin stripe you should see how I do the strings
([ บิก บอย ] เพเท็นท เลฑเออะ พิน ซทไรพ ยู ฌูด ซี เฮา ไอ ดู เดอะ ซทริง)
[Big boy] size twelve with the strap
([ บิก บอย ] ไซส ทเว็ลฝ วิฑ เดอะ ซทแร็พ)
Red and white with a cardinal cap
(เร็ด แอ็นด ฮไวท วิฑ อะ คาดิแน็ล แค็พ)
[Big boy] all flavors well it just depend
([ บิก บอย ] ออล ฟเลเฝอะ เว็ล อิท จัซท ดิเพนด)
on when and [don’t get me] where I am at [Big boy]
(ออน ฮเว็น แอ็นด [ ด้อนท์ เก็ท มี ] ฮแว ไอ แอ็ม แอ็ท [ บิก บอย ])

[Murphy Lee]
([ เมอร์ฟรี ลี ])
Don’t get me wrong man
(ด้อนท์ เก็ท มี ร็อง แม็น)
And Murphy lee ain’t dumb man
(แอ็นด เมอร์ฟรี ลี เอน ดัม แม็น)
[Big boy] cause if the shoe is on the shelf you should have some man
([ บิก บอย ] คอส อิฟ เดอะ ฌู อีส ออน เดอะ เฌ็ลฟ ยู ฌูด แฮ็ฝ ซัม แม็น)
[Big boy] you can not sit up and tell me that you have none man
([ บิก บอย ] ยู แค็น น็อท ซิท อัพ แอ็นด เท็ล มี แดท ยู แฮ็ฝ นัน แม็น)
[Big boy] you may not have three or four but you got one man [big boy]
([ บิก บอย ] ยู เม น็อท แฮ็ฝ ธรี ออ โฟ บัท ยู ก็อท วัน แม็น [ บิก บอย ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Murphy Lee]
([ เมอร์ฟรี ลี ])
We up in footlocker I’m looking like I need those
(วี อัพ อิน ฟุทล็อคเกอร์ แอม ลุคอิง ไลค ไก เน โฑส)
[Big boy] ten in a half and if you got em give me two of those
([ บิก บอย ] เท็น อิน อะ ฮาล์ฟ แอ็นด อิฟ ยู ก็อท เอ็ม กิฝ มี ทู อ็อฝ โฑส)
[Big boy] I can tell she never seen Murphy Lee before
([ บิก บอย ] ไอ แค็น เท็ล ชี เนฝเออะ ซีน เมอร์ฟรี ลี บิโฟ)
[Big boy] cause shes just standing there as if I’m shooting free throws
([ บิก บอย ] คอส ชี จัซท ซแทนดิง แดร์ แอ็ส อิฟ แอม ชูดดิง ฟรี ธโร)
[Big boy] I said excuse me miss I only wanna buy shoes
([ บิก บอย ] ไอ เซ็ด เอ็คซคยูซ มี มิซ ซาย โอ๊นลี่ วอนนา ไบ ฌู)
[Big boy] she said I love you Murph especially in the white in blue
([ บิก บอย ] ชี เซ็ด ดาย ลัฝ ยู เมอร์ซฺ เอ็วเพฌแอ็ลลิ อิน เดอะ ฮไวท อิน บลู)
[Big boy] I said the white in blue sound nice make it twice
([ บิก บอย ] ไอ เซ็ด เดอะ ฮไวท อิน บลู เซานด ไน๊ซ์ เมค อิท ทไวซ)
[Big boy] and I signed an [yo] autograph
([ บิก บอย ] แอ็นด ดาย ไซน แอน [ โย ] ออโทะกรัฟ)
[yo] “ thanks for the advice “ [big boy]
([ โย ] “ แธ็งค ฟอ ดิ แอ็ดไฝซ “ [ บิก บอย ])

[Ali]
([ เอลลี ])
I keep it real dirty, dirty you know how I do
(ไอ คีพ อิท ริแอ็ล เดอทิ , เดอทิ ยู โน เฮา ไอ ดู)
[Big boy] purple in gold with the Lakers the broncos the orange in blue
([ บิก บอย ] เพ๊อร์เพิ่ล อิน โกลด วิฑ เดอะ เลเกอร์ เดอะ บรองโค ดิ ออเร็นจ อิน บลู)
[Big boy] I like em floppy with ankle socks
([ บิก บอย ] ไอ ไลค เอ็ม ฟลอพพิ วิฑ แองเคิล ซ็อค)
lows mids and high tops, [big boy] With the clear sole,
(โล มิด แซน ไฮ ท็อพ , [ บิก บอย ] วิฑ เดอะ คเลีย โซล ,)
But this tims and fat laces with it is cold
(บัท ดีซ ทิม แซน แฟ็ท เลซ วิฑ อิท อีส โคลด)
[Big boy] but when the winter goes [blhhha] and the hot summer flows
([ บิก บอย ] บัท ฮเว็น เดอะ วีนเทอะ โกซ [ โบลฮา ] แอ็นด เดอะ ฮ็อท ซัมเมอะ ฟโล)
[Big boy] then its back to the all purpose with em and dots in the toe
([ บิก บอย ] เฑ็น อิทซ แบ็ค ทู ดิ ออล เพอพัซ วิฑ เอ็ม แอ็นด ด็อท ซิน เดอะ โท)
[Big boy] then I’m stopping this dough that I’m spending fa sure
([ บิก บอย ] เฑ็น แอม ซทอพพิง ดีซ โด แดท แอม ซเพ็นดิง ฟา ฌุร)
[Big boy] on them Nike air force “ N “ “ E “ behind the “ O “ [big boy]
([ บิก บอย ] ออน เฑ็ม นายกี้ แอ โฟซ “ เอ็น “ “ อี “ บิไฮนด เดอะ “ โอ “ [ บิก บอย ])

[Kyjuan]
([ คายจึน ])
O.. k li, I treat my shoe like my ride
(โอ เค ลี , ไอ ทรีท ไม ฌู ไลค ไม ไรด)
[Big boy] chrome on the fat laces at what wood on the inside
([ บิก บอย ] คโรม ออน เดอะ แฟ็ท เลซ แอ็ท ฮว็อท วู๊ด ออน ดิ อีนไซด)
[Big boy] spray candy on the swoosh
([ บิก บอย ] ซพเร แคนดิ ออน เดอะ สวูช)
With the electric poofs
(วิฑ ดิ อิเลคทริค พูฝสฺ)
[Big boy] since I put a kit on the sole now I got a wider shoe
([ บิก บอย ] ซินซ ไอ พัท ดา คิท ออน เดอะ โซล เนา ไอ ก็อท ดา วายเดอร์ ฌู)
[Big boy] you see that low misk with the purple coop I’m driving them
([ บิก บอย ] ยู ซี แดท โล เมค วิฑ เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล คูพ แอม ดรายวิง เฑ็ม)
[Big boy], [Kyjuan, where you getting them colors, are you dying them]
([ บิก บอย ] , [ คายจึน , ฮแว ยู เกดดดิ้ง เฑ็ม คัลเออะ , อาร์ ยู ไดอิง เฑ็ม ])
[Big boy] ten is my size in them
([ บิก บอย ] เท็น อีส ไม ไซส อิน เฑ็ม)
No point in tiein them
(โน พอยนท อิน ทายอิน เฑ็ม)
[Big boy] ain’t no point in trying these on
([ บิก บอย ] เอน โน พอยนท อิน ทไรอิง ฑิส ออน)
You know I’m buying them [big boy]
(ยู โน แอม บายอิ้ง เฑ็ม [ บิก บอย ])

[Nelly]
([ เนลลี])
Now don’t nothing get the hype on first site like, white on whites
(เนา ด้อนท์ นัธอิง เก็ท เดอะ เฮฝ ออน เฟิซท ไซท ไลค , ฮไวท ออน ฮไวท)
[Big boy] them three quarters them lows they all tyte
([ บิก บอย ] เฑ็ม ธรี ควอเทอะ เฑ็ม โล เฑ ออล ทายทฺ)
[Big boy] the only problem they only good for one night
([ บิก บอย ] ดิ โอ๊นลี่ พรอบเล็ม เฑ โอ๊นลี่ กุด ฟอ วัน ไนท)
[Big boy] cause once you scuff um you fucked up your whole night
([ บิก บอย ] คอส วันซ ยู ซคัฟ อึม ยู ฟัค อัพ ยุร โฮล ไนท)
[Big boy] whats my basis? The look up sto on his faces
([ บิก บอย ] ฮว็อท ไม เบซิซ เดอะ ลุค อัพ สโต ออน ฮิส เฟซ)
[Big boy] this kids outrageous hes buying them by the cases
([ บิก บอย ] ดีซ คิด เอาทเรจัซ อีส บายอิ้ง เฑ็ม ไบ เดอะ เคซ)
[Big boy] cause once I cop um gut um and switch the laces
([ บิก บอย ] คอส วันซ ไอ ค็อพ อึม กัท อึม แอ็นด ซวิช เดอะ เลซ)
[Big boy] they all purpose ya heard me kinda like my Dayton’s [big boy]
([ บิก บอย ] เฑ ออล เพอพัซ ยา เฮิด มี กินดา ไลค ไม เดย์ทอร์นสฺ [ บิก บอย ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

[Kyjuan]
([ คายจึน ])
I wore spurs at first now theres tape on them
(ไอ โว ซเพอ แอ็ท เฟิซท เนา แดร์ เทพ ออน เฑ็ม)
[Big Boy] damn, when those come out so I write the date on them
([ บิก บอย ] แด็ม , ฮเว็น โฑส คัม เอาท โซ ไอ ไรท เดอะ เดท ออน เฑ็ม)
[Big Boy] these Louies Vuitton ones, you gotta wait on them
([ บิก บอย ] ฑิส ลูอีซ วูดทัน วัน , ยู กอททะ เวท ออน เฑ็ม)
[Big boy] I had to get em early so I spent more cake on them [big boy]
([ บิก บอย ] ไอ แฮ็ด ทู เก็ท เอ็ม เออลิ โซ ไอ ซเพ็นท โม เคค ออน เฑ็ม [ บิก บอย ])

[Murphy Lee]
([ เมอร์ฟรี ลี ])
Look I’m trying to keep it up like a one minute man
(ลุค แอม ทไรอิง ทู คีพ อิท อัพ ไลค เก วัน มินยูท แม็น)
[Big boy] while Ali on the Kawasaki two head bands
([ บิก บอย ] ฮไวล เอลลี ออน เดอะ คาวาซากิ ทู เฮ็ด แบ็นด)
[Big boy] jewelry and all
([ บิก บอย ] จูเอ็ลริ แอ็นด ออล)
[Wow] fish bowl in the mall
([ เวา ] ฟิฌ โบล อิน เดอะ มอล)
[Big Boy], [I got some fifteens] security buying shoes and all [big boy]
([ บิก บอย ] , [ ไอ ก็อท ซัม ฟีฟทีน ] ซิคยูริทิ บายอิ้ง ฌู แซน ออล [ บิก บอย ])

[Nelly]
([ เนลลี])
Now some time I get em free some time I gotta pay
(เนา ซัม ไทม ไอ เก็ท เอ็ม ฟรี ซัม ไทม ไอ กอททะ เพ)
[Big boy] walk in the mall and they now what I’m bout to say
([ บิก บอย ] วอค อิน เดอะ มอล แอ็นด เฑ เนา ฮว็อท แอม เบาท ทู เซ)
[Big boy] gimme the black and platinum, and leather gray
([ บิก บอย ] กีมมิ เดอะ บแล็ค แอ็นด พแลทนัม , แอ็นด เลฑเออะ กเร)
[Big boy] ones in the back and [yo]
([ บิก บอย ] วัน ซิน เดอะ แบ็ค แอ็นด [ โย ])
the pair you got on display [check], [big boy]
(เดอะ แพ ยู ก็อท ออน ดิซพเล [ เช็ค ] , [ บิก บอย ])

[Ali]
([ เอลลี ])
Now were the boxes were I keep mine [keep mine]
(เนา เวอ เดอะ บ็อกซ เวอ ไอ คีพ ไมน [ คีพ ไมน ])
You should beep mine [big boy], [beep mine]
(ยู ฌูด บีพ ไมน [ บิก บอย ] , [ บีพ ไมน ])
Maybe once or twice but never three times
(เมบี วันซ ออ ทไวซ บัท เนฝเออะ ธรี ไทม)
[Big boy] I’m just a sneaker pro
([ บิก บอย ] แอม จัซท ดา สนิกเกิด พโร)
I love pumas and shell toes
(ไอ ลัฝ พิวหมาดสฺ แซน เฌ็ล โท)
[Big boy] but cant nothing compare to a fresh crispy white pair [big boy]
([ บิก บอย ] บัท แค็นท นัธอิง ค็อมแพ ทู อะ ฟเร็ฌ ครีซพิ ฮไวท แพ [ บิก บอย ])

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

Big boy.. Big boy.. Big boy
(บิก บอย บิก บอย บิก บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Air Force Ones คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น