เนื้อเพลง Space Bound คำอ่านไทย Eminem

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
We touch I feel a rush
(วี ทั๊ช ไอ ฟีล อะ รัฌ)
We clutch it isn’t much
(วี คลัช อิท อีสซึ่น มัช)
But it’s enough to make me wonder what’s in store for us
(บัท อิทซ อินัฟ ทู เมค มี วันเดอะ ฮว็อท ซิน ซโท ฟอ อัซ)
It’s lust, it’s torturous
(อิทซ ลัซท , อิทซ ทอร์เจอรัส)
You must be a sorceress ’cause you just
(ยู มัซท บี อะ ซอเซอะเรซ คอส ยู จัซท)
Did the impossible
(ดิด ดิ อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
Gained my trust don’t play games it’ll be dangerous
(เกน ไม ทรัซท ด้อนท์ พเล เกม อิว บี เดนเจอะรัซ)
If you fuck me over
(อิฟ ยู ฟัค มี โอเฝอะ)
‘Cause if I get burnt I’ma show you what it’s like to hurt
(คอส อิฟ ฟาย เก็ท เบินท แอมอา โฌ ยู ฮว็อท อิทซ ไลค ทู เฮิท)
‘Cause I’ve been treated like dirt before you
(คอส อิฝ บีน ทรีท ไลค เดิท บิโฟ ยู)
And love is “ evol “
(แอ็นด ลัฝ อีส “ evol “)
Spell it backwards I’ll show you
(ซเพ็ล อิท แบคเวิด อิล โฌ ยู)

Nobody knows me I’m cold
(โนบอดี้ โน มี แอม โคลด)
Walk down this road all alone
(วอค เดาน ดีซ โรด ออล อะโลน)
It’s no one’s fault but my own
(อิทซ โน วัน ฟอลท บัท ไม โอน)
It’s the path I’ve chosen to go
(อิทซ เดอะ พาธ อิฝ โชเซ่น ทู โก)
Frozen as snow I show no emotion whatsoever so
(โฟ๊เซน แอ็ส ซโน ไอ โฌ โน อิโมฌัน ฮว็อทโซะเอฝเออะ โซ)
Don’t ask me why I have no love for these motherfucking ho’s
(ด้อนท์ อาซค มี ฮไว ไอ แฮ็ฝ โน ลัฝ ฟอ ฑิส มาเดอร์ฟัคกิง โฮซ)
Bloodsucking succubuses, what the fuck is up with this?
(บลูดซักกิ้ง ซักคิวบูเซซ , ฮว็อท เดอะ ฟัค อีส อัพ วิฑ ดีซ)
I’ve tried in this department but I ain’t had no luck with this
(อิฝ ทไร อิน ดีซ ดิพาทเม็นท บัท ไอ เอน แฮ็ด โน ลัค วิฑ ดีซ)
It sucks but it’s exactly what I thought it would be
(อิท ซัค บัท อิทซ เอ็กแสคทลิ ฮว็อท ไอ ธอท ดิธ วูด บี)
Like trying to start over
(ไลค ทไรอิง ทู ซทาท โอเฝอะ)
I got a hole in my heart, but some kind of emotional roller coaster
(ไอ ก็อท ดา โฮล อิน ไม ฮาท , บัท ซัม ไคนด อ็อฝ อิโมฌะแน็ล โรลเลอะ โคซเทอะ)
Something I won’t go on ’til you toy with my emotions, so it’s over
(ซัมติง ไอ ว็อนท โก ออน ทิล ยู ทอย วิฑ ไม อิโมฌัน , โซ อิทซ โอเฝอะ)
It’s like an explosion every time I hold you, I wasn’t joking when I told you
(อิทซ ไลค แอน เอ็คซพโลฉัน เอฝริ ไทม ไอ โฮลด ยู , ไอ วอสซึ้น โจกิ้ง ฮเว็น นาย โทลด ยู)
You take my breath away
(ยู เทค ไม บเร็ธ อะเว)
You’re a supernova… and I’m a
(ยัวร์ อะ ซูเปอร์โนว่า แอ็นด แอม มา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m a space bound rocket ship and your heart’s the moon
(แอม มา ซเพซ เบานด รอคเค็ท ฌิพ แอ็นด ยุร ฮาท เดอะ มูน)
And I’m aiming right at you
(แอ็นด แอม เอมิง ไรท แอ็ท ยู)
Right at you
(ไรท แอ็ท ยู)
Two hundred fifty thousand miles on a clear night in June
(ทู ฮันดเร็ด ฟีฟทิ เธาแส็น ไมล ออน อะ คเลีย ไนท อิน จูน)
And I’m aiming right at you
(แอ็นด แอม เอมิง ไรท แอ็ท ยู)
Right at you
(ไรท แอ็ท ยู)
Right at you
(ไรท แอ็ท ยู)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
I’ll do whatever it takes
(อิล ดู ฮว็อทเอฝเออะ อิท เทค)
When I’m with you I get the shakes
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู ไอ เก็ท เดอะ เฌค)
My body aches when I ain’t
(ไม บอดอิ เอค ฮเว็น นาย เอน)
With you I have zero strength
(วิฑ ยู ไอ แฮ็ฝ สีโร ซทเร็งธ)
There’s no limit on how far I would go
(แดร์ โน ลีมอิท ออน เฮา ฟา ไอ วูด โก)
No boundaries, no lengths
(โน เบาดะรี , โน เล็งธ)
Why do we say that until we get that person that we think’s
(ฮไว ดู วี เซ แดท อันทีล วี เก็ท แดท เพ๊อร์ซั่น แดท วี ธิงค)
Gonna be that one and then once we get ’em it’s never the same?
(กอนนะ บี แดท วัน แอ็นด เฑ็น วันซ วี เก็ท เอ็ม อิทซ เนฝเออะ เดอะ เซม)
You want them when they don’t want you
(ยู ว็อนท เฑ็ม ฮเว็น เฑ ด้อนท์ ว็อนท ยู)
Soon as they do feelings change
(ซูน แอ็ส เฑ ดู ฟีลอิง เชนจ)
It’s not a contest and I ain’t on no conquest for no mate
(อิทซ น็อท ดา คอนเท็ซท แอ็นด ดาย เอน ออน โน คอนคเว็ซท ฟอ โน เมท)
I wasn’t looking when I stumbled onto you must’ve been fate
(ไอ วอสซึ้น ลุคอิง ฮเว็น นาย แสตมเบิล ออนทู ยู มาสทฝฺ บีน เฟท)
But so much is at stake what the fuck does it take
(บัท โซ มัช อีส แอ็ท ซเทค ฮว็อท เดอะ ฟัค โด ซิท เทค)
Let’s cut to the chase
(เล็ท คัท ทู เดอะ เชซ)
‘Fore a door shuts in your face
(โฟ อะ โด ฌัท ซิน ยุร เฟซ)
Promise me if I cave in and break and leave myself open
(พรอมอิซ มี อิฟ ฟาย เคฝ อิน แอ็นด บเรค แอ็นด ลีฝ ไมเซลฟ โอเพ็น)
That I won’t be making a mistake
(แดท ไอ ว็อนท บี เมคอิง อะ มิซเทค)
Cause I’m a…
(คอส แอม มา)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3:]
([ เฝิซ 3 : ])
So after a year and six months, it’s no longer me that you want
(โซ อาฟเทอะ รา เยีย แอ็นด ซิคซ มันธ , อิทซ โน ลองเงอ มี แดท ยู ว็อนท)
But I love you so much it hurts
(บัท ไอ ลัฝ ยู โซ มัช อิท เฮิท)
Never mistreated you once
(เนฝเออะ มิสทรีเดด ยู วันซ)
I poured my heart out to you
(ไอ โพ ไม ฮาท เอาท ทู ยู)
Let down my guard swear to God
(เล็ท เดาน ไม กาด ซแว ทู ก็อด)
I’ll blow my brains in your lap
(อิล บโล ไม บเรน ซิน ยุร แล็พ)
Lay here and die in your arms
(เล เฮียร แอ็นด ได อิน ยุร อาม)
Drop to my knees and I’m pleading
(ดร็อพ ทู ไม นี แซน แอม พลีดอิง)
I’m trying to stop you from leaving
(แอม ทไรอิง ทู ซท็อพ ยู ฟร็อม ลีฝอิงส)
You won’t even listen so fuck it
(ยู ว็อนท อีเฝ็น ลิ๊สซึ่น โซ ฟัค อิท)
I’m trying to stop you from breathing
(แอม ทไรอิง ทู ซท็อพ ยู ฟร็อม บรีสดิง)
I put both hands on your throat
(ไอ พัท โบธ แฮ็นด ออน ยุร ธโรท)
I sit on top of you squeezing
(ไอ ซิท ออน ท็อพ อ็อฝ ยู สควีซซิง)
‘Til I snap your neck like a Popsicle stick
(ทิล ไอ ซแน็พ ยุร เน็ค ไลค เก พอพซิเคิล ซทิค)
Ain’t no possible reason I could think of to let you walk up out this house
(เอน โน พ๊อซซิเบิ้ล รี๊ซั่น นาย คูด ธิงค อ็อฝ ทู เล็ท ยู วอค อัพ เอาท ดีซ เฮาซ)
And let you live
(แอ็นด เล็ท ยู ไลฝ)
Tears stream down both of my cheeks
(เทีย ซทรีม เดาน โบธ อ็อฝ ไม ชีค)
Then I let you go and just give
(เฑ็น นาย เล็ท ยู โก แอ็นด จัซท กิฝ)
And before I put that gun to my temple
(แอ็นด บิโฟ ไอ พัท แดท กัน ทู ไม เท๊มเพิ่ล)
I told you this
(ไอ โทลด ยู ดีซ)

[Gunshot]
([ กันชอทพฺ ])

And I would have did anything for you
(แอ็นด ดาย วูด แฮ็ฝ ดิด เอนอิธิง ฟอ ยู)
To show you how much I adored you
(ทู โฌ ยู เฮา มัช ไอ อะโด ยู)
But it’s over now
(บัท อิทซ โอเฝอะ เนา)
It’s too late to save our love
(อิทซ ทู เลท ทู เซฝ เอ๊า ลัฝ)
Just promise me you’ll think of me every time you look up in the sky and see a star ’cause I’m a…
(จัซท พรอมอิซ มี โยว ธิงค อ็อฝ มี เอฝริ ไทม ยู ลุค อัพ อิน เดอะ ซไค แอ็นด ซี อะ ซทา คอส แอม มา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I’m a space bound rocket ship and your heart’s the moon
(แอม มา ซเพซ เบานด รอคเค็ท ฌิพ แอ็นด ยุร ฮาท เดอะ มูน)
And I’m aiming right at you
(แอ็นด แอม เอมิง ไรท แอ็ท ยู)
Right at you
(ไรท แอ็ท ยู)
Two hundred fifty thousand miles on a clear night in June
(ทู ฮันดเร็ด ฟีฟทิ เธาแส็น ไมล ออน อะ คเลีย ไนท อิน จูน)
And I’m so lost without you
(แอ็นด แอม โซ ล็อซท วิเฑาท ยู)
Without you
(วิเฑาท ยู)
Without you
(วิเฑาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Space Bound คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น