เนื้อเพลง The Way You Make Me Feel คำอ่านไทย Michael Jackson

Hee-Hee!
(ฮี ฮี !)
Ooh!
(อู้ !)
Go On Girl!
(โก ออน เกิล !)
Aaow!
(อาว !)

Hey Pretty Baby With The
(เฮ พรีททิ เบบิ วิฑ เดอะ)
High Heels On
(ไฮ ฮีล ออน)
You Give Me Fever
(ยู กิฝ มี ฟีเฝอะ)
Like I’ve Never, Ever Known
(ไลค อิฝ เนฝเออะ , เอฝเออะ โนน)
You’re Just A Product Of
(ยัวร์ จัซท ดา พรอดอัคท อ็อฝ)
Loveliness
(ลัฝลิเน็ซ)
I Like The Groove Of
(ไอ ไลค เดอะ กรูฝ อ็อฝ)
Your Walk,
(ยุร วอค ,)
Your Talk, Your Dress
(ยุร ทอค , ยุร ดเรซ)
I Feel Your Fever
(ไอ ฟีล ยุร ฟีเฝอะ)
From Miles Around
(ฟร็อม ไมล อะเรานด)
I’ll Pick You Up In My Car
(อิล พิค ยู อัพ อิน ไม คา)
And We’ll Paint The Town
(แอ็นด เว็ล เพนท เดอะ ทาวน์)
Just Kiss Me Baby
(จัซท คิซ มี เบบิ)
And Tell Me Twice
(แอ็นด เท็ล มี ทไวซ)
That You’re The One For Me
(แดท ยัวร์ ดิ วัน ฟอ มี)

The Way You Make Me Feel
(เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
[The Way You Make Me Feel]
([ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
You Really Turn Me On
(ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน)
[You Really Turn Me On]
([ ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน ])
You Knock Me Off Of My Feet
(ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ ไม ฟีท)
[You Knock Me Off Of
([ ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ)
My Feet]
(ไม ฟีท ])
My Lonely Days Are Gone
(ไม โลนลิ เด แซร์ กอน)
[My Lonely Days Are Gone]
([ ไม โลนลิ เด แซร์ กอน ])

I Like The Feelin’ You’re
(ไอ ไลค เดอะ ฟีลิน ยัวร์)
Givin’ Me
(กีฝอิน มี)
Just Hold Me Baby And I’m
(จัซท โฮลด มี เบบิ แอ็นด แอม)
In Ecstasy
(อิน เอคซทะซิ)
Oh I’ll Be Workin’ From Nine
(โอ อิล บี เวิคกิน ฟร็อม ไนน)
To Five
(ทู ไฟฝ)
To Buy You Things To Keep
(ทู ไบ ยู ธิง ทู คีพ)
You By My Side
(ยู ไบ ไม ไซด)
I Never Felt So In Love Before
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท โซ อิน ลัฝ บิโฟ)
Just Promise Baby, You’ll
(จัซท พรอมอิซ เบบิ , โยว)
Love Me Forevermore
(ลัฝ มี เฟาะเรเฝอะโม)
I Swear I’m Keepin’ You
(ไอ ซแว แอม คริพปิน ยู)
Satisfied
(แซทอิซไฟด)
‘Cause You’re The One For Me
(คอส ยัวร์ ดิ วัน ฟอ มี)
The Way You Make Me Feel
(เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
[The Way You Make Me Feel]
([ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
You Really Turn Me On
(ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน)
[You Really Turn Me On]
([ ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน ])
You Knock Me Off Of My Feet
(ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ ไม ฟีท)
Now Baby-Hee!
(เนา เบบิ ฮี !)
[You Knock Me Off Of
([ ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ)
My Feet]
(ไม ฟีท ])
My Lonely Days Are Gone-
(ไม โลนลิ เด แซร์ กอน)
A-Acha-Acha
(อะ แอคกา แอคกา)
[My Lonely Days Are Gone]
([ ไม โลนลิ เด แซร์ กอน ])
Acha-Ooh!
(แอคกา อู้ !)

Go On Girl!
(โก ออน เกิล !)
Go On! Hee! Hee! Aaow!
(โก ออน ! ฮี ! ฮี ! อาว !)
Go On Girl!
(โก ออน เกิล !)

I Never Felt So In Love Before
(ไอ เนฝเออะ เฟ็ลท โซ อิน ลัฝ บิโฟ)
Promise Baby, You’ll Love Me
(พรอมอิซ เบบิ , โยว ลัฝ มี)
Forevermore
(เฟาะเรเฝอะโม)
I Swear I’m Keepin’ You
(ไอ ซแว แอม คริพปิน ยู)
Satisfied
(แซทอิซไฟด)
‘Cause You’re The One For
(คอส ยัวร์ ดิ วัน ฟอ)
Me . . .
(มี)

The Way You Make Me Feel
(เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
[The Way You Make Me Feel]
([ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
You Really Turn Me On
(ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน)
[You Really Turn Me On]
([ ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน ])
You Knock Me Off Of My Feet
(ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ ไม ฟีท)
Now Baby-Hee!
(เนา เบบิ ฮี !)
[You Knock Me Off Of
([ ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ)
My Feet]
(ไม ฟีท ])
My Lonely Days Are Gone
(ไม โลนลิ เด แซร์ กอน)
[My Lonely Days Are Gone]
([ ไม โลนลิ เด แซร์ กอน ])

The Way You Make Me Feel
(เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล)
[The Way You Make Me Feel]
([ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
You Really Turn Me On
(ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน)
[You Really Turn Me On]
([ ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน ])
You Knock Me Off Of My Feet
(ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ ไม ฟีท)
Now Baby-Hee!
(เนา เบบิ ฮี !)
[You Knock Me Off Of
([ ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ)
My Feet]
(ไม ฟีท ])
My Lonely Days Are Gone
(ไม โลนลิ เด แซร์ กอน)
[My Lonely Days Are Gone]
([ ไม โลนลิ เด แซร์ กอน ])

Ain’t Nobody’s Business,
(เอน โนบอดี้ บีสเน็ซ ,)
Ain’t Nobody’s Business
(เอน โนบอดี้ บีสเน็ซ)
[The Way You Make Me Feel]
([ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
Ain’t Nobody’s Business,
(เอน โนบอดี้ บีสเน็ซ ,)
Ain’t Nobody’s Business But
(เอน โนบอดี้ บีสเน็ซ บัท)
Mine And My Baby
(ไมน แอ็นด ไม เบบิ)
[You Really Turn Me On]
([ ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน ])
Hee Hee!
(ฮี ฮี !)
[You Knock Me Off Of
([ ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ)
My Feet]
(ไม ฟีท ])
Hee Hee! Ooh!
(ฮี ฮี ! อู้ !)
[My Lonely Days Are Gone]
([ ไม โลนลิ เด แซร์ กอน ])

Give It To Me-Give Me
(กิฝ อิท ทู มี กิฝ มี)
Some Time
(ซัม ไทม)
[The Way You Make Me Feel]
([ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
Come On Be My Girl-I Wanna
(คัมมอน บี ไม เกิล ไอ วอนนา)
Be With Mine
(บี วิฑ ไมน)
[You Really Turn Me On]
([ ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน ])
Ain’t Nobody’s Business-
(เอน โนบอดี้ บีสเน็ซ)
[You Knock Me Off Of
([ ยู น็อค มี ออฟฟ อ็อฝ)
My Feet]
(ไม ฟีท ])
Ain’t Nobody’s Business But
(เอน โนบอดี้ บีสเน็ซ บัท)
Mine And My Baby’s
(ไมน แอ็นด ไม เบบิ)
Go On Girl! Aaow!
(โก ออน เกิล ! อาว !)
[My Lonely Days Are Gone]
([ ไม โลนลิ เด แซร์ กอน ])

Hee Hee! Aaow!
(ฮี ฮี ! อาว !)
Chika-Chika
(ชิคก้า ชิคก้า)
Chika-Chika-Chika
(ชิคก้า ชิคก้า ชิคก้า)
Go On Girl!-Hee Hee!
(โก ออน เกิล ! ฮี ฮี !)
[The Way You Make Me Feel]
([ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
Hee Hee Hee!
(ฮี ฮี ฮี !)
[You Really Turn Me On]
([ ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน ])
[You Knock Me Off My Feet]
([ ยู น็อค มี ออฟฟ ไม ฟีท ])
[My Lonely Days Are Gone]
([ ไม โลนลิ เด แซร์ กอน ])

[The Way You Make Me Feel]
([ เดอะ เว ยู เมค มี ฟีล ])
[You Really Turn Me On]
([ ยู ริแอ็ลลิ เทิน มี ออน ])
[You Knock Me Off My Feet]
([ ยู น็อค มี ออฟฟ ไม ฟีท ])
[My Lonely Days Are Gone]
([ ไม โลนลิ เด แซร์ กอน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way You Make Me Feel คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น